Wednesday, February 16, 2011

آثار و بناهای تاریخی شهر اورمیه - آثار قدیمی وتاریخی هفت آسیاب

مساجد تاریخی  یئتدی ده ییرمان (هفت آسیاب) :
از مناطق ومحله های تاریخی شهر اورمیه که بناهای آن  بیش از سایر محلات مانده  است این محله در خیابان مدنی۱ قرار دارد این محله دارای دو مسجد قدیمی به نامهای قره آغاج و میر یحیی بود که مسجد میر یحیی در این اواخر مورد  دخل وتصرفات قرار گرفت مسجد قره آغاج هفت آسیاب نیز فعلا از نمای آجرنما برخوردار است ولی سقف آن تیر چوبی ودارای شبستان های بزرگ وکوچک وشبستان زنانه نیز می باشد  این مسجد در میدانی به همین نام در هفت آسیاب واقع است محله هفت آسیاب از محله های ثروتمند وزیبای شهر اورمیه بود.
از دیگر بنای تاریخی این میدان:
خانه ای است که زیر آن کوچه ای است که در اصطلاح معماری به آن سباط می گویند وداری سردر قوس دار پنج وهفت می باشد و یادآور محلات تاریخی اورمیه  قدمت این خانه  با توجه به شکل آن می توان به اوایل دوره دولت ترکی – آزربایجانی قاجار تخمین زد.
در عکس زیر نمای قوس وسردر واجر های به کار رفته شده در این بنا دیده می شود که از آجرهای چهارگوش مربع شکل است
از دیگر آثار تاریخی این محله:
خانه های تاریخی آن است این محله بیش از پنج خانه تاریخی دارد که زیباترین آنها چند ماه پیش تخریب شد وداری پنجره های رنگی مانند خانه انصاری بود این محله دارای خیابان بزرگ بین دو مسجد تاریخی میریحیی وقره آغاج است از این محله با مرمت مناطق تاریخی ان به عنوان یکی از محلات زیبای شهر استفاده فرهنگی کرد.
http://tinyurl.com/4zke3l8 

No comments:

Post a Comment