Wednesday, October 28, 2009

منطقه حفاظت شده و پارك ملی دریاچه اورمیه یا اورمو گؤلو قوروغو و اولوسال گزیمى

مئهران باهارلی
الگوها و مورفولوژی اسامی توركی جزائر دریاچه اورمیه
1-  اسامی جزائر دریاچه اورمیه یا ساده (آنقیت) ٬ یا پسونددار (گمیچیلر) و یا مركب اند (یاسسی یاغلیقارا).
2- ثبت رسمی و دولتی بسیاری از نامها (در مواردیكه با اسامی تحمیلی فارسی جایگزین نشده اند) اشتباه و بعضا كاملا ساختگی است. مثلا در نقشه ها و انتشارات دولتی٬ امه‌جنلر كه نوعی مارمولك است به شكل عموجانلار٬ گوله‌ین كه مرغابی كاكائی است به شكل گولایان٬. ... ثبت میشوند.
3- كلمات بكار رفته در نامگذاری جزائر دریاچه اورمیه را مى توان به شكل واژه های مشخص كننده نوع (جزیره٬ كوه٬ صخره٬ سنگ٬ تپه٬ دره و ... ) (اوروتوپونیم)٬ رنگها٬ نام طوائف تركی(ائتنوتوپونیم)٬ حیوانات (زوورو توپونیم)٬ گیاهان (فیتوتوپونیم)٬ و توصیف كننده شكل و اندازه و...  و در نهایت بعضی مفاهیم مجرد تقسیم نمود.
4-  بعضی نامها از اسامی اشخاص (آنتروتوپونیم) گرفته شده اند. سه عدد از اینها اسم تركی دومی نیز دارند : عوثمان یومروغو٬ كاظیم خان داشی= قیرخلار = اییدیر٬ احمد داشی= قالخانلو٬ ابیلقاسیم داشی= بایراقلو. دو اسم علیمیرزا و عموجانلار آنتروتوپونیم نیستند و تثبیت نادرست اند. شكل صحیح آنها به ترتیب آلا مزرعه و امه‌جنلر است.
5- بسیاری از نامها معانی چندگانه داشته و میتوان آنها را در دو یا چند گروه فوق جا داد. مانند بوزجا كه به معنی مرغ پابلند٬ رنگ خاكستری و نیز عرصه فاقد پوشش گیاهی است.
6- چند اسم وجود دارند كه معانی و یا ریشه شناسی آنها محتاج به تامل بیشتری دارد كه در پایان این نوشته آورده شده اند.
7- در اسامی تركی بكار رفته پسوندهای زیر دیده میشوند:
- لی(لو): ادات نسبیت و یا دارندگی معادل "اولوس" مغولى در تركى غربى. پس از نام گروهها به معنى خلق و قوم است. در نام بایراقلی٬ قالخانلی٬ بایاتلی٬ بزه‌كلی ٬ بوجاقلی٬ چاییرلی٬ دانالی٬ سامانلی٬ قانقلی(قانلی)٬ قورشاقلی٬ یاغلی(آیاقلی؟)٬ كنگرلی٬ كوله‌كلی٬ یاپاقلی٬ یارماقلی٬ یانیقلی٬ قیرنالی٬ توپپوزلو
- جا (جه): پسوند قید حالت و تشدید. آغجا٬ بوزجا٬ قاراجا٬ قاینارجا٬ قیزیلجا٬ گؤیجه٬ ساریجا
- لیجا (لو+جه): داشلیجا٬ دوزلوجا٬ ساخلیجا٬ قاپاقلیجا ٬ قیپلیجا
- لار (لر): پسوند جمع. توركلر٬ قیرخلار٬ دوققوزلار٬ قامچیلار٬ گمیچیلر
- جالی(جه+ لو): قوشاجالی
- جیق (جیك): ادات تصغیر. آداجیق٬ آفشارجیق٬ ایسپیرجیك٬ قایاجیق
-  اق (اك): سیغیناق٬ سانجاق٬ دیله‌ك ٬ قاپساق٬ بزه‌ك ٬ تاپداق٬ قاپاقلی٬ یاپاق
- ایق: یانیق
- ما (مه): بارینما ٬ تؤره‌مه
- چی: گمیچی٬ قامچیلار
- یت (ید): اومود (اوم+وت)٬ آنقیت (آنق+یت)
- سون: توخسون (توخ+سون)
-  قان (گان): (مكان٬ یئر٬ اراضى): یاریلغان٬ چالاغان
- قان (ین): پسوند فاعل تكرار كننده عمل. گوله‌ین ٬ سومورقان
- قا٬ گه: گؤتورگه (گؤتور+گه)
- ین: سایین (سای+ین)
- ل: كئچل (كئچه+ل) (كچل كلمه ای تركی است كه وارد زبان فارسی نیز شده است)
- لیق: ادات درندگی آرپالیق
- چه: پسوند تصغیر. چؤمچه
- ج: دینج (دین+ج)
- مان: پسوند شدت و اصالت. یالمان (یال+مان)
- داق (دك): تاپداق
- ماز: قوش قونماز
- لاق: قاشقالاق (قاشقا+لاق)
- تین: آلتین (آل+تین)
- جن: امه‌جن
- .
اسامی معین كننده نوع (نئجه لیك و چئشیدیبلیرله ین آدلار)
اسامی توركی جزایر دریاچه اورمیه٬ عموما با كلمات توركی آدا (جزیره)٬ یاریم آدا (شبه جزیره)٬ داغ (كوه)٬ قایا (صخره)٬ داش (سنگ)٬ تپه و دره میآیند. همچنین از كلمات یوخاری٬ اورتا٬ آشاغی٬ بؤیوك٬ كیچیك برای مقایسه موقعیت جزائر استفاده شده است.
نمونه هایى از اسامیجزائر:
- تپه [دپه]: كلمه ای توركی به معنی فراز و یا فرق سر٬ قله كوه. از تؤپؤ- تؤپۆ٬ تؤپه٬ دپه (همریشه با توپ٬ توپوز٬ توپوق٬ در تركی معاصر). به زبان فارسی نیز وارد شده است. عده ای از ریشه شناسان آنرا از كلمات مشترك بین زبانهاى اورال آلتایى و هند و اروپایى به حساب آورده اند.
- داش [تاش]: در نامهای جغرافیائی علاوه بر سنگ٬ معنی دشت و عرصه باز نیز میدهد.
- دره: كلمه ای تركی به معنی محل جمع شدن آب میان دو بلندی و یا كوه.از ریشه درمك (تر٬ تئر٬ دیر٬ تیر) به معنی جمع كردن٬ گردهم آوردن. همریشه با دریز (بسته غلات درو شده)٬ دره‌نه (سبد كوچك برای چیدن میوه)٬ دره‌نك (ظرف چیدن محصول)٬ درنك (مجمع و انجمن)٬ درگی(مجله و مجموعه)٬ ترگی(سفره)٬ درگز (داس و قداره چمن زنی)٬ درله‌مك (گردآوری)٬ درمه (گلچین)٬ درگه (دسته)٬ و درین (عمیق) و . به شكل درو كردن وارد زبان فارسی نیز شده است.
- قاپساق: خاك خشك شده و برآمده پس از باران.
- قایا [قیه]: صخره٬ سنگ بزرگ و بعضا كوه بلند.
- گدیك: گردنه٬ كوه٬ كوه برفگیر٬ رخنه٬ شكاف٬ معبر كوهستانی همچنین گؤده ك نام طائفه ای ترك در آزربایجان است. (شكل كوللوك تپه غلط است)
- سنگیر: در تركی قدیم به معانی كوه٬ تپه٬ دماغه كوه٬ منتهى الیه دیوار و گوشه. به شكل سنگر به زبان فارسی وارد شده است.
حیوانات (ایلخیلار):
دریاچه اورمیه (اورمو گؤلو) دریاچه داخلی آزربایجان و بزرگترین دریاچه آزربایجان و ایران است. اورمو گؤلو قوروغو و اولوسال گزیمى (منطقه حفاظت شده و پارك ملی دریاچه اورمیه) شامل ١٠٢ جزیره بزرگ (آدا) و كوچك (آداجیق) میباشد كه مهمترین آنها عبارتند از قویون داغی آداسی٬ ائششك داغى٬ ایسپیر آداسی٬ دیله ك آداسی و دوققوز آدالار (جزایر نه گانه محل تخمگذاری پرندگان). در حوزه اكولوژیكی دریاچه اورمیه ،٢٧ گونه ممه‌لی (پستاندار) ، ٢١٢ گونه قوش (پرنده) ، ٤١ گونه سورونگن (خزنده) ، ٧ گونه ایكی یاشاملیلار = اوزه‌ر گزه‌ر (دوزیست) و ٢٦ گونه بالیق (ماهی) وجود دارد:
قوشلار (پرندگان):
از پرندگان تاكنون ‏١٨٦ ‏گونه یئرلی(بومی) و كؤچمن (مهاجر) در پارك ملی(اولوسال گزیمی) دریاچه اورمیه شناسائی شده است. دریاچه اورمیه پذیرای بزرگترین كلنیهای تولید مثلی پاخلان (فلامینگو) در ایران و همچنین قوتان (پلیكان سفید) و زیستگاه زمستان گذرانی گروههای بزرگی از سوچول قوشلار (مرغان آبزی) بویژه انواع اؤردك (بیلی٬ قیل قویروقلو٬ جوره٬ یاشیل باش٬ ..)٬ قو (اؤتوچو قو٬ سسسیز قو) و بوزجا (مرغان دراز پا) میباشد. از نمونه های دیگر پرندگان موجود در پارك ملی و یا حوزه اكولوژیكی دریاچه اورمیه عبارتند از: باغری قارا (باقرىقره٬ سنگ شكنك)٬ بؤیورتو (ماغ) ٬ قوزغون (زاغ)٬ قارقا (قاراقارقا٬ آلاقارقا٬ دولاش٬.)٬ آریقاپان (سبزقبا)٬ قجیر (عقاب)٬ قجله (كشگرك)٬ ساخساغان (چلچله٬ چلچله كلمه ای تركی است)٬ گؤیجه قارغا (زاغچه)٬ گوله‌ین (كاكائی)٬ سونا (مرغابی وحشی نر)٬ غاز٬ آنقیت٬ آل قوشاقلی٬ قاغایی(مارتی)٬ قیرلانقیچ (نوعی چلچله)٬ قارانقوش- قه یله نقوش (پرستو)٬ ككلیك (كبك)٬ سیغیرچین (سار)٬ انواع باز (دوغان٬ سونقور٬ شونقار٬ قیرغی٬ قیزیل قوش٬ ال قوشو٬ اووچو قوش٬ لاچین٬ ترلان٬ .)٬ پالانلی قجیر (لاشخور)٬ ساری آسما٬ دیرماشیق٬ سئرچه (گنجشك)٬ آلاجاقانات (سهره)٬ اؤتله‌ین ٬ چالیقوشو٬ قامیشچین٬ باشدان قارا٬ تویقار٬ آغاج دلن- آغاج قاخان (داركوب) ٬ بایقوشلار٬ پاپاغان (طوطى)٬ گؤورچینلر (كبوتران)٬ آتماجا٬ قارتال (= قاراقوش)٬ چاقیر٬ قاشیقچی٬ قازالاق (چكاوك)٬ قاشقالاق (نوعی اردك)٬ ساندواچ (بلبل)٬ چومچوق (قناری)٬ بیلدیرچین٬ یاراسا- گئجه قوشو (خفاش)٬ قالینجا (فاخته)٬ چاقیر (نوعی باز).
اونورغاسیزلار (بی مهره گان):
مهمترین بی مهره دریاچه٬ آبزی ای است كه بنام اورمیه نام گذاری شده است (Artemia Urmiana). این جانور نوعی دنیز تكه سی(میگو) بومی آب شور (دوزلو سو) بوده٬ تامین كننده غذای بسیاری از گونه های مهم پرندگان (فلامینگو) میباشد .
ممه‌لیلر (پستانداران):
دو نوع ممه‌لی (پستاندار) جزایر پارك ملی دریاچه اورمیه را دوغو قوچو (میش شرقی گملینی-  Ovis Orientalis Gmelini ) در جزائر قویون داغیو ایسپیر و ایكىسو گئییی(گوزن زرد بین النهرینی - Dama Mesopotamica)  در جزیره ائششك داغی تشكیل میدهند. متاسفانه این دو پستاندار هم قربانی دسیسه های استعمارگران غربی و پان ایرانیستها گردیده اند و نامشان از گوزن بین النهرینی و میش شرقیبه میش ارمنی! و گوزن ایرانی تغییر یافته است.
سورونگنلر (خزندگان):
در پارك ملی دریاچه اورمیه سورونگن (خزندگانی) از قبیل انواع مارمولك, آفتاب پرست٬ بزمجه شامل كرتنكله ( این كلمه در اصل مركب است از دو جزء كلتن به معنی مارمولك عام و كلر به معنی سوسمار)٬ امه‌جن٬ قایاقاپان٬ اوغلان یولداشی, قیز بوغان) و انواع مارهای سمی(آغیلی ایلانلار) و نیمه سمی ایلانلار (یاری آغیلی) یافت میشوند.
نمونه هایی از اسامی جزائر:
اسامی تركی حیوانات كه بر جزائر دریاچه اورمیه گذاشته شده اند: آنقیت٬ پاخلان (فلامینگو)٬ قوتان (پلیكان)٬ قوش (پرنده)؛ چالاغان (كركس)٬ دانا (گوساله)٬ دلیجه٬ ائششك (خر)٬ قویون (گوسفند)٬ امه‌جن (مارمولك)٬ گوله‌ین (كاكائی)٬ بوزجا (مرغ پابلند)٬ هونو ٬ قاشقالی٬ قامچی در این میان وفور اسامی پرندگان جالب توجه است. اساساً شاید به دلیل همین غنای زبان تركی باشد كه نام اكثریت پرندگان در زبان فارسی نیز تركی است: لك لك٬ غاز٬ اردك٬ قو٬ قرقی(قیرغی)٬ بلدرچین (بیلدیرچین), دلیجه٬ بالابان٬ چنگر٬ یالوه٬ سنقر (سونقور)٬ قوش٬ دراج (توراج)٬ طرلان (ترلان٬ شاهباز)٬ ترمتای(تورومتای)٬ لاچین٬ سارگپه٬ اشقر٬ سنجاری(سنجر٬ سانجار٬ نوعی عقاب)٬ درنا (دورنا)٬ قرقاول٬ باقرقره (باغری قارا)٬ دال٬ كوكر٬ چنگر ٬ ابچلیك٬ پاشلك (پاشالیق)٬ طرقه (تویقار- توراقای)٬ باكلان (پاخلان)٬ سونا٬ چلچله . علاوه بر قوش٬ قویون٬ ائششك و . اسامی دیگر حیوانات بكار رفته چنین است:
- آنقیت (آنقوت٬ آنقورت٬ آنقیر. در تركی قدیم به شكل هانقیت٬): نوعی اردك یا غاز سرخ رنگ و اردك نما مانند آنقوت و قابل اهلی شدن. مجازاً شخص احمق٬ خشن و ناتراشیده.
- امه‌جنلر: نوعی مارمولك (كلتن٬ كلر٬ كلز).با كلمات امه مك (رنج بردن٬ زحمت كشیدن)٬ امه‌ك (رنج٬ زحمت٬ كار)٬ امه‌ك له‌مك (تقلا و چهار دست و پا حركت كردن كودك بر رویزمین)٬ امه‌نمك (با زحمت به جائی رسیدن و رفتن)٬ امه‌ندیرمک (خسته كردن)٬. همریشه است. كلمه امه‌جن در تركیه (مثلا در بىپازاری) نیز به همین شكل و معنا emecen وجود دارد.به اشتباه به صورت "عموجانلار" نوشته میشود. مشابه وضعیت اسم باباجان چایدر آزربایجان شمالیكه در واقع از نام باى بئجن در داستانهای دده قورقود گرفته شده است.
- اوهون = هونو؟. هونو= پشه (آغجاقانات٬ سیوریسینك٬ دیتدیلی٬ میغمیغا٬ میلچك.
- بوزجا: مرغ پابلند٬ مرغ بارانی
- پاخلان: فلامینگو (حواصیل). در لهجه محلی پخلن٬ در دیگر زبانهای تركی باقلان٬ باكلان٬ باغلان. پرنده ای شبیه آنقوت و یا غاز وحشی وارد زبان فارسی نیز شده است. مردم ساحل دریاچه اورمیه٬ لجن دریاچه را نیز پاخلان - پوخو (پخلم پوخو) مینامند.
- چالاغان (چالایا٬ چالاغای): كركس (آلیجی قوش)٬ پرنده شكاری بزرگتر از قرقی(قرقی هم كلمه ای تركی است). این كلمه با كلمات توركی چالاك٬ چالش٬ جلد٬. كه وارد زبان فارسی نیز شده اند٬ همریشه است.
- دلیجه: نوعی باز و یا شاهین (دوغان) كوچك و ظریف با بالها و دم بلند خالدار. دارای انواعی نظیر چاییر دلیجه٬ بوزقیر دلیجه٬ گؤیجه دلیجه٬ دلیجه دوغان و است. این كلمه وارد زبان فارسی نیز شده است.
- قوتان: پلیكان. دارای نوع های آغ قوتان قوش٬ كیچیك قوتان قوش و تپه لیقوتان قوش میباشد.
- گوله‌ین: نوعى اردك (كاكائی). نوشتن به شكل گولایان غلط است.
- قاشقالاق: نوعی اردك.
- قامچیلار: قمچی به معنی اسب نر است. همچنین قامچى به معنى شلاق و چوبكى كه "قام"ها٫ روحانیون "شامان" با آن در مراسم دینى تركها و مغولها بر طبلها می كوبیده اند میباشد.
بیتگیلر (گیاهان) و یوسونلار (جلبكها):
جزایر و تالاب (گؤل٬ گؤلمه چه) و مردابهای(سولاق٬ باتاق٬ باتلاق) اطراف دریاچه اورمیه سیمای بوزقیر (استپی) دارند. در حوضه اكولوژیكی دریاچه اورمیه ٥٤٦ گونه گیاهی٬ حدود‏ ١٤٩ ‏جنس و‏ ٥٥ ‏تیره شناخته شده است‏. جوامع گیاهی اصلی عبارتند از : سوچول = سوسئوه‌ر بیتگیلر (گیاهان آب پسند(Hydrophtic)٬ دوزچول = دوزسئوه ر بیتگیلر (گیاهان شور پسند - Halophytic)٬ قومچول = قوم سئوه ر بیتگیلر (گیاهان شن پسند- pseammaphytic ) و قورو- قارا بیتگیلری(گیاهان خشكیزی -Xerophytic). اینها را میتوان به دو بخش نمود: 
1- آغاجلار (درختان) و چالیلار (درختچه) ها: شامل ایینه یارپاقلیلار (سوزنی برگ ها) مانند آردیج (سرو كوهی) و گئنیش یاپراقلیلار (پهن برگان) مانند داش آغاج (داغداغان٬ داغداغان هم كلمه ای تركی است) , یئمیشان (زالزالك) و ‏... ‏
2-  ‏اوتسو بیتگیلر (نباتات علوفه ای): شامل بوغداگیللر (گندمیان), قاراقینیق (آویشن)٬ یووشان (درمنه٬ درمنه هم كلمه ای تركی است)٬ علف (اوت٬ گؤی٬ آلیشان٬ بولاق اوتو٬ دلیجه اوتو٬ آلاغی٬ ائششك قولاغی٬ جیغ٬ سو بیبری٬ چؤل اوتو٬.) ، ككلیك اوتو (كاكوتی٬ این كلمه تركی است)٬ زنبق (یییر٬ گون اوتو) و‏.... ‏
دریاچه اورمیه همچنین شامل ١٢ نوع از دوزچول گؤیو یاشیل یوسونلار (جلبك های سبز و آبی شورپسند) میباشد كه اساس زنجیره غذایی را ایجاد مینمایند .
نمونه های یاز اسامی جزایر:علاوه بر آرپا٬ سامان و . نمونه های زیر را میتوان شمرد:
توپپوزلو: توپپوز = گرز. توپوزلو = گیاهان گرزدار (كنگر٬ خشخاش٬ .). توپوز به شكل دبوس وارد زبان عربی نیز شده است. از ریشه توپ تركی به معنیگرد و مدور. كلمه توپ وارد زبان فارسی نیز شده است. (توپ بازی٬ اراده توپ٬ توپ پارچه٬ توپیدن٬..)
چاییر: آبگیر رودخانه و یا گیاهیكه در كناره آب روید. از كلمه چای تركی(رودخانه)
سومورقان: گیاهی دراز٬ ظریف و مودار و در طب مردمی مفید به قلب.
قاپاقلیجا: گیاهی در طب مردمی مفید برای معده.
قوش قونماز: نوعی خار كه در طب مردمی خاكستر آن را بر زخم میگذارند.
یاپاقلی: گلدار٬ گلستان
رنگها (بویالار) و فلزات:
نام رنگها و كلمات مربوط به رنگ بكار رفته شامل این مواردند: آغ٬ آل٬ بوز٬ قارا٬ ساری٬ گؤی٬ قیزیل٬ قاشقا٬ آلا و از فلزات دمیر٬ آلتین .
نمونه هایی از اسامی جزائر:
- آغ [آق]: علاوه بر سفید٬ كم شمار و كم تراكم٬ در اسامی كوه معنی بلند و مرتفع ٬ در اسامی قلعه معنی كوچك و خرد ٬ در اسامی اشخاص معنی محترم (سایقین) و در اسامی پدیده های آبی معنی آب نوشیدنی میدهد.
- آغجا: [آق٫ آغجا٫ آقجا٫ آغجه٫ آقجه] : مایل به سفید (آغیمتیل)
- آلتون: آلتین طلایى و سرخ. از ریشه "آل" به معنى سرخ٫ معادل "اولان" مغولى.
-بوز [بز]: علاوه بر رنگ خاكسترى و خاكى روشن٬ در اسامی جغرافیائی معنی عور٬ بدون گیاه و فاقد پوشش گیاهی میدهد.
- توخسون: (توخ+سون) به معنی رنگ مات (توخ و توتقون بویالی).
- ساری[سارا]: علاوه بر زرد٬ در اسامی جغرافیائی معنی دشت هموار و عرصه (دوزه نلیك٬ دوز٬ چؤل٬ آلان) میدهد. از همین بن٬ ساریجلو: "سارى+جا+لى=سارى+جه+لو"٫ و یا "سارى+جالو=صارى +چالى" به معنى بوته ها و شاخه هاى زرد است.
- قارا [قرا٫ خره ٫ قره:] سیاه٫ متراكم٫ قوى و انبوه.
- قاشقا: در نام اردك قاشقالاق. سفیدیبر صورت و یا پیشانی(معمولا اسب).
- قیزیل [قزل]: سرخ.
طوائف (اویماقلار):
نامهای طوائف و اقوام تركی بكار گرفته شده در جزائر اورمیه عبارتند از: مئركیت٬ توركلر٬ آفشار٬ بایات (بیات)٬ قانقلی٬ كنگرلی(كنگرلو)٬ دانالی(دانالو) ٬ ایسپیر ٬باییندیر (بایندر)٬ چالاغان٬ آرپا٬ قارلی(قارلیق) . این اسامی هم شامل تركان باستان (قانقلی - كنگرلی٬ قارلیق)٬ هم تركان قدیم (افشار) و هم تركان میانه (باییندیر) است. نامهای مربوط به تركان میانه بیشتر به دوره مغول و ایلخانیان مربوط میگردد.(حاكمان اولیه دولت ایلخانی كه در آزربایجان تاسیس شد٬ هر چند مغول بوده اند٬ اما این دولت در سیر زمان تماما به دولتی آزربایجانی و تركی تبدیل شده است).
نمونه هایی از اسامی جزائر:
- آرپا: از نام یكی از طوائف ائلخانی(آرپاقااون) .
- افشار [آفشار٫ آوشار٫ آووشار٫ اووشار]: یكى از قبایل ٢٤ گانه تركان اوغوز٫ شاخه بوز اوخ (تیر خاكسترى ). به معانى جمع كننده٫ هماهنگ٫ چابك٫ مباشر٫ كاردان٫ مطیع ٫ كمك كننده٫ و یا كسى كه شكار را دوست دارد و در آن ماهر است و ....
- باییندیر [بایندر]: آبادانی٬ فراوانی٬ مجازا افراط در كاری
تورك كلمه "ترك=تورك" نام ملى بزرگترین گروه قومى ایران٬ به معنى قوت٫ قدرت٫ شهامت٫ شخص و دوره بالغ و نیرومند شدن و رسیدن و جوانى و زیبایى مىباشد.
- چالاغان (چالا+غان): همچنین به معنی محل زندگی طائفه ترك چالا- چلا (از قبچاقها) است. اماكن بسیاری بنام این طائفه در آزربایجان و تركیه موجود است (چالاكندی٬ چال تپه٬ چال داش٬ چال داق٬.). در اطراف دریاچه اورمیه نامهای جغرافی بیشمار مربوط به طوائف تركی قبچاق حتی بنام قپچاق و اسلاف آنها (كومانها) موجودند.
- دانالی[دانالو]: نام طائفه ای ترك. معنی آن صاحب گوساله دو ساله است. ثبت آن به شكل دنه لی غلط است.
- قانلی[قانقلی, قانلو٬ قانی]: به معنی چرخ و ارابه چوبی٬ گردونه است. نام طائفه باستانی ترك كه بنا بروایات تركی٬ موجود چرخ و گاری هستند. صورت دیگر این كلمه كنگرلی(كنگرلو) است كه در آن -ار (به معنیانسان) به جای- لی نشسته است: قانق=كنگ (قانقلی= قانق+لی= قانق+ار = كنگ+ار = كنگر).
- كنگرلی: كنگرلوها از تركان باستانند كه از قرن پنج میلاد در آزربایجان ساكن شده اند. دولت مسافریان و یا سالاریلر (كنگرلو) و همچنین خانات نخجوان توسط این طائفه تاسیس شده بود. امروز علاوه بر آزربایجان غربی٬ بخش مهمی از تركان بخشهای آزربایجانی استان تهران ریشه كنگرلوی یدارد.
- مئركیت [مركید]: طائفه ای بنا به آلتائیستها ترك و بنا به رشیدالدین مغول. در اطراف دریاچه اورمیه اسامی تاریخی جغرافیائی متعددی بنام طوائف مغولی و یا خود مغول (میغیللی در یئكن) وجود دارد.
- قارلوق = قارلق= قرلق : قارلوقها كه نامشان به معنى توده برف است یكى از قبایل داخل اتحادیه گؤك توركها=گوك تركها بودند و در تاریخ تركى باستان از جمله در سقوط دولت گؤك تورك٫ ساقط نمودن دولت تركى تورگیش= تركش٫ بنیانگذارى دولت خاقانى باسمیل=بسمل و دولت قاراخانیان نقش بسیار مهمى ایفا نموده اند. در ریشه شناسى قارلیق - قرلق كلمه قارلى از مصدر قارماق (ریشه كلمات قارما٫ قاریشیق٫ قاریشماق...امروزى) به معنى مخلوط كردن و آمیختن و تركیب طوائف نیز پیشنهاد شده است.
مفاهیم مجرد (سویوت قاوراملار):
نمونه هائی از اسامی جزائر:
- اومود: به شكل امید وارد زبان فارسی شده است.از مصدر اومماق.
- بارینما: پناه جستن و محافظت شدن
- تؤره‌مه: ظهور٬ بروز٬ پیدایش٬ پدیده٬ مشتقات و فرآورده و نسل و اولاد.
- دیله‌ك: ارزو. از مصدر دیله‌مك
- دینج: آرام٬ آسوده٬ راحت٬ آرامش٬ به فارسی وارد شده است (دنج). همریشه با كلمات دینجه لمك٬ دینمك٬ دینگین٬ دینله نمك٬
- ساخلو [ساخلی]: محفوظ٬ مخفی٬ نهانی٬ در خفا نگهداری شده٬ محل نگهداری قوای نظامی٬ پادگان (ساخلاغو).همریشه با ساخلاماق٬ ساخلانباج٬ .
- سایین [صایین]: زیبا و با ارزش و مهم ممتاز٬ برجسته٬ محترم.
-  سیغیناق: پناهگاه٬ معادل بالیق در تركی قدیم (بالیقلو٬ به معنی شهر٬ قلعه و محل پناه گرفتن) از مصدر سیغینماق (پناه آوردن ٬التجا). همریشه با سیغماق٬ سیغیشماق (گنجیدن)٬ سیغینماچی(پناهنده)
- قوشاجالی: بد شگون (اوغورسوز)
- منگیداش [بنگی٬ بنگو٬ منگو٬ منقگو٬ مینگه]: ابدی٬ جاوید٬ لایتناهی٬ (منگیسو= آب حیات٬ منگی تانری= خداوند حی٬ مینگه بئرتى = خداداد٬ تانری وئردی). در اسم جلال الدین مینگه بئرتی به اشتباه منكبرنی نوشته میشود.
- یانیقلی: یانیق=سوخته و رنگ سوخته. یانیقلی= رنج كشیده٬ درد آشنا
شكل٬ اندازه و موقعیت (بیچیم٬ اؤلچو٬دوروم بیلدیره‌ن آدلار)
كلمات زیر برای توصیف جزائر و صخره ها بكار رفته اند: یاسسی٬ یاریم٬ یارماقلی٬ چات٬ قیرنالی٬ قیپلیجا٬ بوجاقلی٬ یومرو٬ چؤمچه٬ ایری٬ یئكه٬ قابا٬ تك٬ یالقیز٬ شوش٬ قوشاجالی٬ یالمان٬ .
نمونه هایی از اسامی جزائر:
تاپداق: محلی كه در فواصل زمانی كوتاه حیوانات در آن چرا كنند.(تئز تئز اوتاریلان یئر)٬ از مصدر تاپتاماق٬ تاپتالاماق
چؤمچه: (چؤم+چه) كفگیر٬ همریشه با چؤملك (چؤم+لك) دیزیسنگی به شكل چمچه وارد زبان فارسی شده است.
چاناق [چناق]: ظرف ٫كاسه٫ پیمانه٬ بشقاب گود٬ وارد زبان فارسى شده است. "چاناق آنتئن" به معنى آنتن ماهواره (دیش) است. چاناقچی نام طائفه ای ترك در آذربایجان است.
شوش: بلند و نوك تیز٬ قله كوه. واریانت شیش به معنی سیخ (بؤیوك شیش تپه داغی در آذربایجان شمالی)
قیپلیجا: دیگ كوچ برای جوشاندن آب.
كوله كلی: محل باددار٬ سریع
منجق [مینجیق٫ بنجق٫ بونجوق٫ مونجوق] : دانه هاى سنگهاى قیمتى٫ چنین دانه هایى (و نیز ناخن شیر و ...) كه بر پرچمها (توغها) و یا طبق باورهاى تركى براى جلوگیرى از چشم زدن به دم اسب بسته مىشد. پرچمهایى كه داراى چنین سنگهاى قیمتى و یا دانه هایى بوده اند. (كلمات پرچم و طوغ نیز تركى مىباشند) نام پدر آتیللا از تركهاى هون .
یارماق: شكافتن (كوه و زمین) و دو نیم كردن٬ سكه و پول. همریشه با یارا٬ یاری٬ یاریم و .
یاریلغان (یارغان): پرتگاه٬ كناره دره٬ شكست های كنار رودخانه (چئوره سیسیلدیریملی٬ ایری اوزون دره)
یالمان: یال+مان: تند و تیز و عریان٬ سربالائی٬ سینه كش كوه. یال به معنی سینه كوه٬ كوهپایه٬ تپه٬ راس محلی مرتفع و . همریشه با یالین
بزه كلی: بزه+ك+لی آذین شده٬ آرایش كرده٬ زینت كرده. كلمه تركی بزك به زبان فارسی نیز داخل شده است.
هیدرونیم لر و .
قاینارجا [غینرجه]: آب زیرزمینى خودجوش. از مصدر "قایناماق"(جوشیدن).
گؤتورگه: (گؤتور+گه) جوی آب درست شده از خاكریز (تؤكمه تورپاقدان قاییریلان آرخ)
قالا [قله٫ قلعه]: ده و روستا و آبادى. از ریشه تركى "قالقا" به معنى سپر ٫حفاظ٫ حصار٫ دژ٫ سنگر٫ استحكامات نظامى و قلعه و مجازا مدافعه كننده و تدافع ٫ پاسدارى٫ محل تجمع سپاهیان است . كلمه قالقا كه ریشه "قالخان" تركى (سپر) نیز هست بعدها فرم امروزى "قالا "را پیدا نموده كه غیر از "قلعه " عربى است و به شكل "كالا" "كلا" و "كلات" به زبان فارسى نیز وارد شده است. قالا از مصدر قالاماق تركی به معنی انباشتن رویهم و . ٬ حال آنكه قلعه عربی از قلع به معنی كندن است.
كند: روستا.
چند نام با ریشه شناسی غیرقطعی(كؤكنلری كسینله شمه ین بیر نئچه آد)
ایشك میدانلار- ائششك؟ مئیدانلار٬ ائشیك مئیدانلار؟. هرچند كه نام این جزیره به صورت ائششك مئیدانلار گفته میشود٬ به نظر میرسد فرم ائشیك به معنی آستانه٬ بیرون و خارج و تشریفات صحیح تر باشد. زیرا تركیب ائششك مئیدانلار به لحاظ دستوری نادرست است و فرم صحیح آن میبایست ائششك مئیدانلار+ی میشد. (مانند ائششك داغ+ی).
- اردشه (آردیش؟٬ آردآشا): آرد+یش: آرد (بخش عقب٬ و آفتاب نگیر كوه٬ كوه٬ كوهستانی٬ مسكن كوهستانی)+ یش (مكان).آبادی جای گرفته در ناحیه كوهستانی٬ در پس كوه. در آذربایجان شمالی(امروز جزء ارمنستان) نامی به شكل آرداشان = آرد+آشان؟ به معنی پس كوه و آرخاشان داغی=آرخ آشان به معنی ماورای جویبار وجود دارد.
-  شاها تالا- شبه جزیره شاها تالا (یاریم آداسی) مدفن هلاگوخان نواده چنگیزخان مغول و بنیانگذار دولت ایلخانی(در قلعه ای بنام گووور قالا) است. اسم شاهاتالا ظاهرا از دو بخش شاها (در بعضی متون شاهو) و تالا (در بعضی متون تلا٬ تولا) تشكیل شده است. ثبت شاهی طلا غلط است. معنی جز اول شاها (شاهو) دانسته نشد.جزء دوم تالا:
احتمال اول - تالا: در تركی به معنی ناحیه كوچك بیدرخت و چمنزار در داخل جنگل و بیشه است. در آذربایجان شمالی نامهای جغرافیائی مشابه آخ تالا٬ (نام طائفه ای ترك از پادارها)٬ آغ تالا٬ آلا تالا٬ بوستان تالا و. وجود دارند.
احتمال دوم- دالای(تالوی٬ توول٬ توولا٬ تالویا): به مغولی دریا٬ از ریشه چینیتا (بزرگ)+لوی(چشمه٬ منبع آب). و یا به معنی املاك و رقبات دیوانی مربوط به مواجب و مرسوم لشگریان. (مربوط به سركار خاصه سلاطین٬ اینجو نام دارد). همریشه با دالماق تركی به معنی غوطه ور شدن در آب. این نام در اسم كوه دالاخانیدر بخش آذربایجانی شهرستان سنقر در غرب روستای چماق تپه (چوماق تپه) در استان كرمانشاه وجود دارد. دالاخانی= دالا+ خانی خانی به معنی حوض و چشمه آب چاه ست.
احتمال سوم- تالا- تارا: تكه و پاره ابر٬ مزرعه٬ پراكنده٬ تكه ایجدا شده و .(كلمه تكه – تیكه نیز تركی است). (در كلمات تالان٬ تاراج٬ تار و مار٬ دارما داغین٬ تلاش٬ تراش٬.).
-  قاناجانا- گاتاجابا؟: شاید كلمه تركی بیاز قانا+جانا بوده باشد. قانا (خانا٬ كانا) در تركی به معنی تل خاك در تاكستانها و .است. قانالیق: تاكستان.ریشه اسم خانا (پیرانشهر) نیز همین كلمه است. از طرف دیگر با توجه به شباهت ظاهری آن با امه‌جن(نوعی مارمولك) و سوخولجان (كرم خاكی)٬ ممكن است كه نام حیوانی(قاناجان؟) بوده باشد .همچنین طبق منابع عثمانی خاناچالا نام طائفه ای ترك در آزربایجان٬ گرجستان و ارمنستان امروزی بوده است. خود كلمه جابا- جاوا در تركی به معنی محل خالی بین سنگها و صخره هاست.
- علیمیرزه: احتمالا محرف آلا مزره (مزرعه). مانند نامهای جغرافیائی مشابه بالا مزره (مزرعه كوچك)٬ بؤیوك مزره (مزرعه بزرگ) در آزربایجان. كلمات آلا و آل در بسیاری از نامهای تاریخی از طرف مردم و یا مقامات به علی تغییر و یا تحریف شده است٬ مانند نام آل آشیق تحریف شده به علی عاشق.
- كمر- كؤمه ر؟ گؤمه ر؟: این كلمه در تركى باستان به معانى ابرى٫ تیره و تار٫ جدى و با شهامت.... وجود داشته كه ریشه تركى كلمات kumoru, komor, komoly در زبان مجارى مدرن بحساب میروند. ممكن است از ریشه كؤمه (كومه٬ كوما٬ جوما٬ كپه٬ قوپا٬ قبه٬.) به معانی توده ایاز یك چیز٬ تجمعی از مردم٬ خانه كوچك دهقانی٬ كلبه٬ هرچیز قلمبیده و گنبدی شكل٬ سردوش نظامی باشد كه به زبان فارسی نیز به شكل كوپه وارد شده است. از ریشه كؤممك- گؤممك به معنی دفن و زیر خاك پنهان كردن. كؤبه‌ر - به معنى برجستگی كنار راه یا جویاست. همچنین كؤمر نام طائفه ای ترك در تركیه٬ آزربایجان٬ گرجستان بوده است كه در منابع تاریخى به اشكال كمرلو٬ گمرلو٬ قمرلو٬ خمارلو٬ خمارلو٫ خمرلو٫ خومارلو و.... ثبت شده است. در این كشورها دهها نام جغرافیایی با این نام وجود دارد. با این كلمه در نام امیرخمارتاش عمادی(572 ) كه در آبادى و اعمار قزوین خدمات بسیارى انجام داده بود و همچنین در نام طائفه تركى  خمارلو (در خراسان و…..) و در بسیاری از روستاها در ایران با اسم قمر آباد مواجه مىشویم. برخی آنرا از ریشه خمر= قوم+ار به معنى انسان دشتى٫ ریگزار دانسته اند. خوم ارى=خمارى= قوم ارى =مرد شنزار. (مانند ایل ارى=بومى٫ خودى؛ گون ارى٫ آغاج ارى٫ سو ارى٫ قز ارى- غز ارى٫ تورك ارى٫ دنیز ارى٫ یابان ارى٫ قویون ارى) .... كلمه خمار كه در زبان فارسى وجود دارد٫ غیر از این خمار= قوم ارى تركى بوده و منشاء سغدى دارد. نوشتن آن به شكل كیمئر غلط است.
- شاه سوره نلی؟: به معنی سواره نظام شاهیدر مقابل قارا سوره ن؟. قارا سورن به معنی امنیه سواره راه و قافله ها٬ سواره نظام عادی انتخاب شده از طبقات پائین جامعه است.
- آغ مسته؟
- قیزیل كنگه ور؟ كنگ+آوار؟
- یاسسی- قیلینج یاغلى؟ (آیاقلی؟) قارا

Tuesday, October 27, 2009

PKKnın Barış Hamlesi

PKKnın Barış Hamlesi – Ya da Son Kartları


Doç. Dr. Celalettin Yavuz
19 Ekim 2009 pazartesi öğleden sonra PKK terör örgütünün Kandil’den inen gurubu ve Mahmur kampından yola çıkanlar bir araya gelerek, Habur sınır kapısına ilerlediler. Bu “PKK terörist gurubu”, Türkiye tarafında DTP’nin adını “Barış Gurubu” koyduğu, içlerinde milletvekilleri ve yöre siyasetçilerinin de bulunduğu bir gurup tarafından gösterişle karşılandı. DTP, bölge halkına adeta gövde gösterisi yaptı. PKK da, sanki bir terör örgütü değil de, “savaşan taraf”mışcasına, Türkiye’ye “zeytin dalı” uzattığını ileri sürdü.11 Eylül 2001 tarihli, ABD’deki “el-Kaide” güdümlü terör olaylarının ardından BM, ABD ve AB terör tanımı konusunda anlaştı ve şu söylemi ortak paydaya aldı: Bunlara göre terörizm; “Herhangi bir kişi veya gurubun; örgütlü, sistemli ve önceden planlı olarak ve siyasi bir amaçla; hedef ülkenin toprak bütünlüğünü, devletin temel (anayasal) kuruluşlarını ve politik, ekonomik ve sosyal yapısını değiştirmek veya tahrip etmek, devletin politikalarını ve icraatını etkilemek ve zaafa uğratmak amacıyla; baskı, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit yöntemlerinin tümünü veya bir kısmını kullanarak halka gözdağı vermesi, halkın korku içine girmesine sebep olması, kişi veya kişilerin ölümüne veya yaralanmasına kamu ve/veya özel mülke ait, gayrımenkul ve taşınabilir mal ve altyapı tesislerinde hasara sebebiyet verilmesidir.”
Bu tanımın PKK terör örgütünü kapsamaması mümkün değildir. “Peki ne oldu da PKK, durup dururken “zeytin dalı” uzatma gereğini hissetti?” sorusuna cevap bulmaya çalışalım.
Dünya Siyasi Konjönktüründeki Gelişmelerin PKK’ya Etkileri
1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye teslim edilmesiyle birlikte küllenmeye başlayan PKK törör örgütü, 2003 Irak müdahalesi ile adeta küllerinden yeniden doğdu. Irak’ın kuzeyinde geniş bir harekat alnı, beklemediği bir destek buldu. ABD’nin eski “Başkan Ulusal Güvenlik Başdanışmanı” Brent Scowcroft’un söylediği gibi, ABD İran’da PKK terör örgütünün benzeri ve yandaşı “Kürdistan Özgür Yaşam Partisi” (PJAK)’ni desteklemiş, 2007’de bu desteğe son vermişti. PJAK’a destek veren, 1 Mart Tezkeresi sebebiyle başına çuval geçirdiği ülkeyi “hizaya getirmek” için PKK kartını da kullanır. Kullandı da. Bu durum da aşağı yukarı Kasım 2007’ye kadar devam etti. PKK kartını Irak Kuzey Yönetimi (Barzani-Talabani yanlısı KDP-KYP) de Türkiye’ye karşı, tıpkı ABD gibi kullandı. Hatta Irak’ın kuzeyinde yuvalanmalarına destek verdi, onları teşvik etti.
Ancak, ne zaman ki 2006 sonlarında G.W. Bush yönetimine tavsiye edilen Baker-Hamilton Planı ortaya çıktı ve “Irak’tan onurlu bir çıkış için komşu ülkelerle ilişkileri düzelt!” dendi, ABD bu öneriye Kasım 2007’de uymaya başladı. Eğer bunu uygulamasa, Türkiye belki de Irak’ın kuzeyine sınırlı bölgeye de olsa girip, bir tampon bölge oluşturacaktı… Hele de 2008 yılı ortalarından itibaren ABD-Irak el-Maliki hükümeti arasında, ABD askerlerinin geri çekilmesiyle ilgili takvim üzerinde görüşmeler başlayıp, bunu SOFA (Status of Forces: Güçlerin Durumu) anlaşması da izleyince, PKK terör örgütü için Irak’ın kuzeyinde “çanlar çalmaya” başlamıştı. Üstüne üstlük Temmuz 2009’da, Bağdat’ı ziyaret eden Başbakan R. Tayyip Erdoğan, el-Maliki ile içinde güvenliğin de yer aldığı, 4 ana maddesi bulunan bir “Stratejik İşbirliği Konseyi”nin kurulmasını imza altına almıştı.
Irak Kuzey Yönetimi de zaman içerisinde söylem değiştirdi. Daha 2007 yılı son çeyreğinde bile Türkiye’nin “PKK teröristlerine desteğini çek!” şeklindeki çağrısına, “Türkiye’ye verecek bir kedimiz bile yok!”, ya da “Kürdün Kürde kırdırma dönemi bitti!” şeklinde nispeten sert cevaplar verirken, bu söylemini zaman içerisinde yumuşattı. Buna Ocak 2009 başında Irak’ın kağıt üzerinde de olsa, “bağımsız” bir devlet haline gelişi, ardından el-Maliki hükümetinin otoritesini sağlamak için aldığı önlemler peşpeşe gelmeye başlaması, o güne kadar en büyük destek gibi gördüğü ABD’nin, artık Iraklı Kürtelere 2003 yılındaki gibi “sofralarının en iyi yerlerinde yer ayırmayışı” görülmeye başlayınca, siyasi söylemlerde değişim yaşandı.
31 Ocak 2009 Irak Mahalli Seçimlerinde (Kerkük ve Irak Kuzey Yönetiminin üç vilayeti hariç) el-Maliki hükümetini destekleyen bir sonuç da alındı. Bu sonuçla Maliki, Kuzey Yönetiminin isteklerinin hilafına ve “Irak milli bütünlüğü” doğrultusunda politikalarını kararlılıkla sürdürmeye başladı. Çekişme Kerkük’ün statüsü, petrol yasası, hükümranlık sahalarının sınırları ve “peşmerge” üzerinde yoğunlaştı. Hele de Temmuz 2009’da Kuzey Yönetimindeki mahalli seçimlerden de KYP büyük, KDP de nispeten küçük bir yara alarak çıkmışlar, bölgede önemli bir muhalefetle karşılaşmışlardı. Bu kan kaybediş, aynı zamanda Merkezi Hükümete karşı da dirençlerini azaltmıştı. Bu sebeple söylemlerinde artık Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından PKK terör örgütü elebaşılarına, silahlarını bırakması ya da Irak’ı terk etmesi çağrısı yapılmaya başlandı. Talabani’nin ardından Irak Kuzey yönetimi Lideri Mesut Barzani de, “PKK silah bırakmalı” demeye başladı. Hatta bir adım daha ileri giderek, 1993 ve 2003 yıllarında aynı gazetecice söylediği ileri sürülen “Bağımsız Kürt devleti” söyleminden en azından şimdilik çark ettiği ortaya çıktı.
 Peki KDP-KYP ve lider kadrosunu bu söylem değişikliğine iten, sadece ABD’nin çekilmesi ve Türkiye-Irak Stratejik İşbirliği Konseyi’nin varlığı mı idi? Elbette bunlar önemli gelişmelerdi, ama yeterli değildi. Önemli olan, artık ilahların Ortadoğu ve Hazar havzalarındaki petrol ve doğalgazı batıya ulaştırmada Türkiye’yi bir enerji koridoru olarak kullanma konusunda anlaşmaya varmış olmalarıydı. Bunun için de 2007’de PKK’nın üzerini çizen ABD, 2008-2009 döneminde Barzani – Talabani ikilisine, “Bağımsızlığınız bir başka bahara!”, şimdi “ayak altında dolaşmayın!” demişti. Üstelik Kürtleri savunan G.W. Bush yönetimi gitmiş, Türkiye’ye “büyük önem verdiği” izlenimi yaratan Obama ABD Başkanı olmuştu. Hele de küresel ekonomik kriz var iken, Afganistan’da Türkiye’ye ihtiyaç duyarken, nükleer silah ürettiği kuşkusu mevcut İran’a silahlı müdahale dahil tüm yaptırımlar masada dururken, Türkiye ile ilişkileri germek yerine, Türkiye’yi kazanmak çok daha önemliydi. Ağustos 2008’deki Güney Osetya Krizi de Türkiye coğrafyasının önemini bir kez daha gözler önüne sermişti.
İç Siyasetteki Gelişmeler ve Açılımın Etkileri
İlk kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mart 2009 sonlarında Bağdat’a hareket etmeden önce “ayaküstü” PKK ile ilgili bazı açıklamalar yapmış, bunun üzerine kamuoyu “PKK teröristlerine af mı var?” demeye başlamıştı. Daha sonra bu konu üzerinden çeşitli gelişmeler söylem şeklinde gelişti. Nihayet ağustos 2009’da Başbakan R. Tayyip Erdoğan tarafından, henüz tam olarak kamuoyunun hala anlayamadığı bir “Açılım” söylemi duyuldu. Bu açılım tam olarak ve “açıkça” açılıp tanımlanamadığı için, hem anamuhalefet, hem de muhalefetin büyük partisi tarafından sert bin şekilde eleştirildi. Bu açılımı “Kürt açılım” gibi yorumlayan DTP ise ayakta alkışladı. Ardından Genelkurmay Başkanlığı’nın Zafer haftası sebebiyle 25 Ağustos 2009 tarihli basın açıklaması, DTP’nin hevesini kursağında bırakacak denli ve farklı bir anlam taşıyordu. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından “mükemmel bir açıklama” gibi belirtilse de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden yükselen bu ses CHP ve MHP gibi, açıkça anlaşılmayan “Açılım”a bir tepki olarak değerlendirilmiş ve desteklenmişti.
Bu direnç üzerine hükümetin söyleminde bazı daralmalar gözlemlendi. Öyle ki, başlangıçta açılımı neredeyse davul zurna ile karşılayan DTP’nin Genel başkanı Ahmet Türk, “Dağ fare bile doğurmadı!” diyerek, birdenbire açılımı zehir zemberek ifadelere boğan kişi haline geldi.
Açılımın “açıldığı” günlerde PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan da devreye girmiş, açılım konusunda kendisinin de mutlaka devrede olması gerektiğini DTP vasıtasıyla çeşitli kereler kamuoyuna duyurmuştu. Üstelik Türkiye’den ayrılmak da istemiyorlardı. Sadece mahalli idarelerin biraz daha özerk bir yapıya kavuşturulması, sınırları belirli bir coğrafya (eyalet gibi), kendi güvenlik güçleri olacaktı. Tabii ki Anayasa’da bazı değişiklikler (değiştirilemeyen maddeler dahil) de isteniyordu. Bu kadar isteğe bir de “Genel Af” gerekliydi. Kendisi ve PKK terör örgütü  elebaşıları dahil af kapsamına alınacaklardı. Böylece, “silahlara veda!” diyecekler ve “düz ovada siyaset” yapacaklardı.
Bu model, aslında Irak Kuzey Yönetimi’nde görülenin aynısıydı. Peşmerge yerine de dağdan inen PKK silahlı olarak devam edecekti. Zaten PKK terör örgütü elebaşılarının yanlarında silahlı adamları olmadan, yani korku ve dehşet salmadan siyaset yapmaları mümkün değildir. Bu duruma ise, her yıl büyük meblağları bulan uyuşturucu kaçakçılığı, insan-mülteci ticareti, haraç ve bağışlardan elde ettikleri gelirlerden feragat etmek suretiyle “katlanacaklardı!”
Ancak, Türkiye’den yükselen direnç, PKK terör örgütünün açılımla ilgili muradına sert bir tokat etkisi yarattı. Bunun üzerine, istedikleri bir tepsi ballı böreğin tamamı yerine, bir kısmına rıza göstermek istediler. Zira daha birkaç gün önce ABD, Recep karayılan ile birlikte PKK terör örgütü elebaşılarından üçünü daha İNTERPOL tarafından aranan “uyuşturucu kaçakçıları” listesine koydurtmuştu. Çember daralıyor,terör örgütünün harekat alanı küçülüyor, destekler kayboluyordu. Burada en güzel manevra “Dost eli” gibi “moda” bir söyleme  sarılmaktı. Nasıl olsa Obama da “değişim” ve “Dost eli” ile açılım yapmıştı. Bunun sonucu olarak, Kandil ve Mahmur’dan barış güvercinleri uçurtularak, kuzu kılığına girmiş “etnik mafya ve terör elemanları” Türkiye’ye sözde “dostça” giriş yapıyorlardı…
DTP’nin kanatları altındaki bu dostluk güvercinlerine devlet ne yapar bilmiyoruz. Herhalde mevcut hukuki kurallar uygulanacak, savcılık soruşturmasından geçirileceklerdir. Aksi de düşünülemez. Yani Türkiye tutup da, onlar bize “dost eli uzattı”, biz de bu eli “dostça” sıkalım demeyecektir. Derse doğru olmayacaktır. Çünkü ne İngiltere IRA’ya, ne de İspanya ETA’ya “dostça” el uzatmamıştır. Üstelik hükümetin bazen “Demokratik Açılım” diye de telaffuz edilen söylemi ile teröristleri ve terörizmi aynı çatı altında bağdaştırmak da mümkün değildir…
Sonuç
Dünya siyasi konjönktöründeki değişimi, enerji hatlarının inşasına karar verilmesi, ABD’nin bölgeyi sorunsuz terk etmeye çalışması, bölgede Türkiye’ye duyulan ihtiyaç vb. hususlar bir araya geldiğinde, hem PKK terör örgütünün manevra alanı daralmış, hem de Irak Kuzey Yönetimi’nin terör örgütüne destek verme fırsatı asgari düzeylere inmiştir. Aksine bir durum, Irak Kuzey Yönetimi’nin sonunu dahi getirebilir. Böylesi bir ortamda Türkiye’de “Açılım” söylemi, bir an için PKK terör örgütüne ve yurtiçi-yurtdışı destekçilerine fırsat vermiştir. Bu maksatla önce bütün bir parçayı istemiş, Türkiye’de açılıma karşı büyük bir direnç görülünce, bütünün küçük de olsa bir parçasıyla yetinilmesi siyasetine başvurulmuş, “barış gurubu” eşliğinde bir gurup terör örgütü elemanı küçük ve masum çocukları da “alet” etmek suretiyle “anayurt” Türkiye’ye zeytin dalı uzatarak girmiştir. Türkiye’nin normal hukuki süreci işletmesi halinde, durum provake edilebilecek gelişmelere açıktır. Çünkü sözde “barış için” gelmişlerdir…. Bakalım “Bölgesel Güç” Türkiye, bu barış taarruzunu nasıl geçiştirecektir? Ayakları yere basan bir devlet gibi mi, yoksa sıradan bir devlet gibi mi?
PKK terör örgütü ne zaman ki önkoşulsuz silah bırakır, o zaman Türk adaleti bunu en insancıl şekilde değerlendirir. Türkiye bunu daha önce de yapmıştır. “Yurtta sulh, cihanda sulh!” söylemi içerisinde bu insanca yaklaşım da mevcuttur. Gerekirse Türkiye genel af da çıkartabilir. Ama bu şekilde ve dışarıdan zorlama ile değil. Aksi takdirde Türkiye’de gelecekte “ülke için canını seve seve verecek” yurttaşlar bulamayacaktır. Bu asla unutulmamalıdır…
qaynaq

وارليغيميز اورمو


نه تك آزربايجان بئلکه قافقاز اولكه لرينه اوزوگ قاشي اولان اورمو ، نه سعادت كي بيزيم وارليغيميز دير ! عدن جنتي ساييلان ، اودلار قايناغي ، دنيزلر ياتاغي ، آلتون تورپاغي ، مرد ايگيت لرله بيناسي قويولان اورمو ، ايه ر بو گون طاماح كار قودوز لارين آغزيني سولانديرير ، همين بو اوزه لليك لر اوزوندن دير . بئله وارليغي بسله مك ، اونا لايق اولان قده ر ديرله مك تابي كي اونون اصيل ماليك لري آزربايجانلي لارين بورجودور . امپرياليستي اويون لارا دايانان اورمو ، بو گون چئشيدلي يول لارلا هده له نير و ضعيف لتمه سينه چوخ واسطه لر سينانير . آمما قارشي دا خور باخان دوشمان لارين حربه – زوربا لارينا باخماياراق ، اورمو آذربايجانين گوز ببه يي كيمي دايانير – ساخلانيلير و ساخلانيلاجاق دير ! بو وارليغيميزي مختصرجه تانيماق ايچون بير نئچه معلومات: 
قربي آزربايجان آدلانان اورمو ولايتي 660/43 كيلومتير مربع گئنيش ليي و ايران اولكه سيندن 25/2اورمو مين لر سنه اونجه ده ( چي چس ) و يا ( تي تس ) آدلانان دنيزجيك يئرلري و سنورتيك دورونده آغير وولكان لار اوزوندن ، نهنگ داغلار و چوخلو قورولوق لار اوندا يارنميش دير . خزر دنيزيندن بير پارچا اولان اورمو گولو بو گون سهند – زاگرس – ساوالان – آغری داغ و قافقاز كيمي داغلارين آناسي ساييلير . سايي سيز چشمه لر – چاي لار – چمن ليك لر بو اولكه ده يارانميش دير . بو گون 2496660 سايي دا نفوسا ماليك اولان بو ايالتين آدليم شهرلري عبارت اولور : سولدوز ( نقده ) – سويوق بولاق ( مهاباد ) – اشنويه – سردشت – پيرانشهر – بوكان – قوشاچاي ( مياندوآب ) – تيكاب – صايين قالا ( شاهين دژ ) – خوي – سالماس – چالدران و ماكي . اورمو گولو 4810 كيلو متير مربع گئنيش ليك له 130-140 كيلومتير بويو و 15 - 40 كيلومتير اني و 5 – 6 متير ده رين ليي واردير . اونون آدالارينين گئنيش ليي اوست – اوسته 334 كيلومتير مربع دير . بو گولون سويو اوندا اولان دوز باخيميندان بحرالميت دن سونرا دايانير و اوندا ياشايان تكجه حيات ( آرتميا ) دير . اورمو گولوندن سونرا بو ايالت ده بيرده ( مر ميشو ) دنيزجيي واردير . بو دنيزجيك 5 هكتار گئنيش ليي و قيزيل آلا باليق لارين ياشام يئري دير . مرميشو اورمودان 45 كيلومتير باتي سمتينه يئرله شير . اورمونون قميش ليك لري 5075 كيلو متير مربع اولاراق 160 سايي دا چئشيدلي قوش لارين يوواسي سانيلير . آدليم و تانينميش قميش ليك لردن بير نئچه سي : شيطان آباد – ياديگارلي – جويوت آباد – باب علي – كانلي – قارا گول – يويول آباد – قارا قوش – قارا بولاق – ياريم قيه – ساري سو – آغ زيارت – حسنلو – داش ترگه – قپي قازان – بيرگه – آغ گول – عشق آباد و شور گول.
اورمودا آخان چاي لارين بير نئچه سي : جيغاتي ( زرينه رود ) – چيمن رود ( سيمينه رود ) – قوشا چايي – سويوق بولاق چايي – باراندوز چايي – زولا چايي – آراز چايي – زاب و قيدار چاي لاري . ها بئله گودار چايي – نازلي چاي – روضه چاي – شهر چايي – خرخرا چايي – قطور چايي – زنگيمار – بالا زاب - ...چاي لاري . بو چاي لارين آخيميندان گوزه ل – گوزه ل شلاله لر يارانميش دير . اونلاردان بير نئچه سي : شلمه ش شلاله سي – سولو شلاله ( سولوك ) – سوله توكه ل شلاله سي – قالاجيق شلاله سي . آنجاق ايستي و مانريال سولاردان دا بو اولكه نصيب سيز قالماميش دير . اونلاردان بير نئچه سي : زندان سويو – كيراو سويو – يئتدي گوز ( يئتميش گوز ) – باش كند سويو – ايستي سو ( قوشچو سويو) ) 
بو چاي لار – داغ لار كوكسونده چوخلو كوهول لرده يارانميش دير . اونلارين بير نئچه سي : فرهاد كوهولو – تاخت قالا – غار داغي – كهريز – دانيال – زندان كوهولو – بابا حسن – غيب آباد – كرفتو – و ان اونملي سي اولان سهولان كوهولو دور كي گوزه ليك ده دوغروسو ميثال سيز بير كوهول دور . اورمونون سايي سيز هاريتاژ ( قورولان ) يئرلري واردير و بو يئرلرده اولان بيتگي لر و جنه ورلرين دوغرو سايي سي بو گونه دك هئچ كيمسه يه بللي اولماييب دير . بو قورولان يئرلرين بير نئچه سي : اورمو گولونون چئوره سي – ميراكل – آغ كند – كاكي – اورتاق اورمو چئوره سي – و هابئله : اورمونون بند و توت لوق لار يئري – مرميشو گولو – قاسملو دره سي ( شهدا دره سي ) – خوش آك دوزلويو ( اسكي و قيش ايدمان لار يئري ) – نازلو يئرلري – كاظم داشي – باري ليمان جيي – رشكه ن و گولمان خانا ليمان لاري – اوزوم لوك لر – فيره رق ياشيل ليغي – زلزله چشمه سي – په سه يي ( خوي دا ) – ثزيا گوزلو ( ماكي دا ) – سويوق بولاق سددي – سهولان كوهولو و سايره  
بونلاردان علاوه اورمو و دوغروسو بو گون غربي آذربايجان آدلانان ايالت بير قديم و چوخ اسكي تاريخه ماليك اولاراق اوندا اولان تاريخي اثرلر ده سايا گلمز دير . تاسف له بئله ده يرلي اثرلر بير گون سايمامازليق دان بوراخلميشدي ايه ر ، بوگون ديگر مدعي لره ادعا آغاجي اولاراق هر گون بير بينا و هر گون بير اثره بير يئني صاحاب تاپيلير ! بير ائيله كي اورمولولار ( كاش او بوراخيلان گونلر اولايدي ! ) دئيرلر و بو يولدان يئتيمه ميش خانليق ادعاسي ائده ن لره هويوخ قاليرلار ! هر حال دا تاريخ اوز آناسيني ياخشي تانير ، بير نئچه بينا و اثرلرين آديني اوخوياق : اورمونون ميناره جامعي ( اوشارلار دوروندن قالان ) – اورمونون مركز جامعي ( اسكي بازاردا اولان جامع – اونجه آتشكده وارميش ) – امام زادا بركشلي بيناسي – مطلب خان جامعي ( خوي – ايلخاني لر دوروندن ) – اوچ گونبذلي بينا ( اورمو دا 6 نجي عصيردن قالان ) – حسنلو ديكي ( 6000 ايل ميلاددان اونجه دن قالان اثرلر ) – هفته وان كنيسه سي ( آسوري لره عايد ) – مفانجوق ديكي – قارني ياريق كوهولو – امام زادا بهلول – پير احمد كند مزارليغي – دامبار شهرينين اثرلري – آراز ايلك سددي – ده مير تپه يايلاغي – زنگمار چايي – زرزر كنيسه سي – ماكي بلديه بيناسي – قيرميزليخ دره سي – توملوس مزارليغي – شيخ معروف چشمه سي – قالات گاه قالاسي – فخري گاه قالاسي – ساري قولو خان قالاسي – لجه حامامي – ميرزا رسول جامامي – شاعرلر مزاري – بوداق سولطان مقبره سي – اندر قاش شهر بيناسي – اكه تاغي – باروق حامامي – ستارخان كورپوسو – فخري گاه كوهولو ( فراتيس دوروندن قالان ) – قارا كنيسه – باغچاجيق بيناسي ( ماكي – قجرلردن قالان ) – كلاه فرنگي بيناسي ( ماكي – قجرلردن قالان ) – تخت سليمان ( تيكاب – دوردونجو ايران آدينا يونسكو دا ثبت اولان اثر – اسلام دان اونجه ) – زندان بيناسي ( تيكاب ) – سيد صدرالدين مقبره سي ( چالدران – شاه اسماعيل دوروندن ) – شمس تبريز ميناره سي ( خوي – صفوي لر ) – خان تختي داش قازمالاري ( سلماس – اسلام دان اونجه ) – ننه مريم كنيسه سي ( اونجه آتشكده وارميش ) – بسطام قالاسي ( قارا ضياالدين – 7 نجي عصير ) – اسماعيا آغا قالاسي – كاظم خان داشي ( 350 متير اوجاليغيندا اولان داش قالا ) – بردوك قالاسي – كورچين قالاسي – دم دم قالاسي – راووز قالاسي ( ماكي – 3000 ايل ميلاددان اونجه ) – اورمو بازاري – حامام لاري و جامع لري – خوي بازاري ( شاه طهماسب دوروندن ) – داش دروازا ( خوي ) – خاتون كورپوسو ( 1170 هجري قمري )- بئش گوز كورپوسو ( ماكي 10 نجي عصير ) – قوطور كورپوسو – سويوق بولاق جامعي – سردار جامعي – اورمو بلديه بيناسي ( 1310 دا آلمانلي لار بينا ائتميش) 
بو معلومات لار آزربايجانين مين گوشه سيندن بير گوشه سي اولاراق يقين كي آز – چوخو واردير . اونا گوره ده حورمتلي چاليشان دوستلاردان خواهش اولونور قالان حيصه سيني يازيب و يايسينلار . آذربايجاني دوغرو تانيتماق و دوغرو تانيماق هر بير آزربايجانلي نين دانيلماز بورجودور.

هيستري كشت و كشتار


شرق توركيه و مخصوصا آزربايجان آن در سالهاي جنگ جهاني اول صحنه هجوم و اشغال نيروهاي روس و ارمني و متحمل تلفات و ضايعات انساني بسياري بوده استּارمنيان كه نتوانسته بودند در سرزمين وعده داده شده به خود از طرف دولتهاي روسيه٬ فرانسه و بريتانيا اكثريت جمعيتي را بدست آورند٬ به منظور تغيير تركيب ملي منطقه به قتل عام سيستماتيك اهالي تورك و مسلمان در مناطق معينى دست زده اندּ تاكنون در اين منطقه٬ نزديك به ٢٠٠ گور دسته جعمي غيرنظاميان تورك كشته شده توسط نيروهاي ارمني كشف شده استּ اين فجايع و هيستري كشت و كشتار با جزئيات تمام در اسناد دولتي و آرشيوها و در جرائد وقت ثبت شده استּ
به عنوان نمونه در صورت مجلس مسلمان فراكسيونو در قفقاز جنوبي به تاريخ ١٥ آوريل ١٩١٨ در باره فجايع ارمني چنين گفته مي شود (به نقل از سايت ايلديريم): «تیفلیسه گله ن روم موهاجيرلری قارص ويلایتیندهکی موسلمانلارین حالینی بئله تصویر ائدیرلر: تورکيیه اوردوسو قارشیسیندان روجعت ائده ن ائرمنی عسکری بیرلیکلری و سيلاحلی ائرمنی قاچقینلاری٬ یوللاری اوستوندهکی موسلمان کندلرینی یئر اوزوندن سیلهرک هر بیر شئیی آتش و قیلینجدان کئچیریر و تصوورو ايمکانسیز بیر دهشت و فلاکته دوچار ائدیرلر. «غاليب» ائرمنی اوردوسو حربی غنیمتلر، یعنی سونگو اوجونا تاخیلمیش سود امهر اوشاقلار ایله کئچدیکلری یوللار اوزرینده موسلمان قادینلاری چیپلاق سویوندورورلار... روملارین روایتینه گؤره بو جهننم عذابینی گؤرموش، چیلدیرمیش قادین و اوشاقلارین اورک پارچالایان انینلرینی، یاشلیلارین اومیدسیز نالهلرینی دینلهمک اوچون مافوقالبشر بیر اعصابا ماليک اولمالیدیر. سکسن ایکی کنددن آرتیق بیر سانجاق (ويلایت) بو تصویری ايمکانسیز اولان فلاکته دوچار اولموشدور.» 
ترجمه: "مهاجرين روم كه از آناتولي به تفليس آمده اند وضعيت قارس را چنين تصوير مي كنند: واحدهاي نظامي و فراريان مسلح ارمني كه از مقابل ارتش تركيه عقب نشيني مي كنند٬ در مسير خود همه دهات مسلمان نشين را با خاك يكسان كرده٬ هر چيز را از آتش و شمشير خود گذرانيده و دچار دهشت و فلاكتي غير قابل تصور مي نمايندּ ارتش پيروز ارمني٬ در راههايى كه از آن با غنيمتهاي جنگي خود -يعني كودكان شيرخواره اي كه به سر نيزه كرده- عبور مي كند٬ زنان مسلمان را برهنه مي گرداند ּּּּ به روايت اهالي آناتولي٬ براي تحمل ناله هاي نااميد سالمندان٬ و فريادهاي دلخراش كودكان و زناني كه عذاب اين جهنم را ديده و ديوانه شده اند٬ بايد داراي اعصاب مافوق بشري بودּ ولايتي با بيش از هشتاد و دو روستا به اين فلاكت غيرقابل توصيف دچار شده است"ּ 
در يكي از گزارشهاي رسمي دولتي از منطقه ايگدير به تاريخ ٢٨- ١٠ – ١٩١٩ (3 S. L338 (28. X. l9l9) HR. SYS. 2602- 1/219, 223- 230, 232, 236- 241) چنين گفته ميشود: "ارمنىيان كه در سوغانلي داغي ساري قاميش به طائفه ايوب پاشا و در ناحيه قاراقورت كاغيزمان به كردها هجوم آورده بودند مجبور به عقب نشيني شدندּ هنگام پس نشيني در حوالي ايگدير ٬ اهالي روستاهاي اوبا متشكل از صد خانوار و پرسا با بيست و پنج خانوار را تماما قتل عام كرده و از روستاي تاووس صد و پنجاه تن و اهالي روستاي سيصد خانواري يايلاچي را قسما كشتار نموده اندּ ارمنيان روستاهاي يوخاري قوتورلو٬ آشاغي قوتورلو و كؤسه لر را غارت نموده و به آتش كشيده اند٬ به روستاهاي زاكيم٬ چئرميك و بارديز حمله نموده و هر كس را كه در مقابل خويش يافته اند به قتل رسانيده اندּ ارمنيان به سوي دهاتياني كه در مزارع مشغول كار بودند با توپ و مسلسل آتش گشوده اندּ از شدت فجايع در ايگدير٬ تقريبا دو هزار تن از اهالي براي نجات جان خود به حدود بايزيد پناه آورده استּ به سبب آنكه در حين مظالم و جنايات٬ سربازان ارمني زنان مسلمان را پس از تجاوز٬ لخت كرده و در ميان خود مي گردانند٬ بسياري از اهالي مسلمان از پناه جستن به بايزيد منصرف شده و براي مقابله برگشته اندּ با اينكه ارمنييان عامل اين فجايع ادعا كرده اند از طرف ژنرال آمريكائي مورد حمايت قرار دارند اما به منظور جلوگيري از شكايت اهالي به هئيت آمريكائي- كه قرار است در روستاهاي مسلمان به بازرسي بپردازد- اهالي را تهديد كرده و تحت فشار قرار داده اند"ּ 
ليست غيرنظاميان تورك (و كرد٬ عرب) قتل عام شده توسط ارمنيان بين سالهاي ١٩٢٢-١٩٠٦ در شرق توركيه بنابر آرشيو دولتي وقتּ جمعا ٥٢٤ هزار نفرּ براى منابع به اين آدرس مراجعه كنيدּ
موش ١٠ نفر (١٩١٠) - قارس٬ آرداهان ٣٠٬٠٠٠ نفر (٢١-٢-١٩١٤) - دوتاك ٣ نفر (٢-١٩١٥) - هاسكاي ٢٠٠ نفر (٢-١٩١٥) - بيتليس ٢٩ نفر (٤-١٩١٥) - موراديه ١٠٬٠٠٠ نفر (٤-١٩١٥) - وان ١٢٠ نفر (٤-١٩١٥) - وان ٢٠٬٠٠٠ نفر (٥-١٩١٥) - موش ٨٠٠ نفر (١٩١٥) - بيتليس ١٦٬٠٠٠ نفر (٥-١٩١٥) - بيتليس ٤٠٬٠٠٠ نفر (٩-٥-١٩١٥) - بيتليس ١٢٣ نفر (٩-٥-١٩١٥) - وان ٤٤ نفر (١٩١٥) - موكوس سهان ١٢١ نفر (٧-٦-١٩١٥) - موش آكچان ١٩ نفر (٧-١٩١٥) - بيتليس هيزان ١١٣ نفر (١٩١٥) - وان ٥٬٢٠٠ نفر (١٩١٥) - موكوس ١٢٦ نفر (٨-١٩١٥) - ترمه ٩ نفر (١٥-١-١٩١٦) - وان٬ رشاديه ١٥ نفر (١-٤-١٩١٦) - پاسينلر ٢٬٠٠٠ نفر (٨-٥-١٩١٦) - ترجان ٥٦٣ نفر (٨-٥-١٩١٦) - وان٬ تاتوان ١٬٦٠٠ نفر (٨-٥-١٩١٦) - بيتليس ١٠٬٠٠٠ نفر (٨-٥-١٩١٦) - وان ٤٤٬٢٣٣ نفر (١١-٥-١٩١٦) - مالازگيرت ٢٠٬٠٠٠ نفر (١١-٥-١٩١٦) - وان ١٬٠٠٠ نفر (٢٢-٥-١٩١٦) - كؤپروكؤي٬ وان ٢٠٠ نفر (٢٢-٥-١٩١٦) - وان ١٥٬٠٠٠ نفر (٢٢-٥-١٩١٦) - وان ٨ نفر (٢٢-٥-١٩١٦) - وان ٨٬٠٠٠ نفر (٢٢-٥-١٩١٦) - وان ٨٠٬٠٠٠ نفر (٢٢-٥-١٩١٦) - وان١٥٬٠٠٠ نفر (٢٢-٥-١٩١٦) - اوف ٥ نفر (٢٣-٥-١٩١٦) - ترابزون ٢٬٠٨٦ نفر (٢٣-٥-١٩١٦) - وان ٣٠٠ نفر (٢٣-٥-١٩١٦)- موش ٥٠٠ نفر (٥-١٩١٦) - بايزيد ١٤٬٠٠٠ نفر (٢٥-٥-١٩١٦) - بيتليس ١٢ نفر (١١-٦-١٩١٦) - وان٬ عابباس آغا ١٤ نفر (٦-١٩١٦) - ادرميت٬ واستان ١٥٬٠٠٠ نفر (٦-١٩١٦) - موش ١٠ نفر (؟٣٢٩) - شاتاك سرير ٤٥ نفر (٦-٦-١٩١٦) - شاتاك١١٥٠ نفر (٦-٦-١٩١٦) - بيتليس ٣١١ نفر (١٤-٨-١٩١٦) - هينيس ٨٧٠ نفر (١٩١٨) - ترجان ٥٨٠ نفر (١٩١٨) - قارس ٩ نفر (١-١٩١٩) - كيليس ٢ نفر (٢١-١-١٩١٩) - عوثمانيه ١ نفر (١٨-١-١٩١٩) - آدانا٬ پوزانتي ٤ نفر (٢٦-٢-١٩١٩) - پاسينلر ٣ نفر (١٣-٦-١٩١٩) - ايگدير ٨ نفر (٣-٦-١٩١٩) - قارس٬ گؤله ٩ نفر (٧-٧-١٩١٩) - كاغيزمان ٦ نفر (٩-٧-١٩١٩) - قورودره ٨ نفر (٩-٧-١٩١٩) - مسجيدلي ٤ نفر (٨-٧-١٩١٩) - گوليان تپه ١٠ نفر (٨-٧-١٩١٩) - مسجيدلي ٢٠ نفر (١١-٧-١٩١٩) - بولاقلي ٢ نفر (١٩-٧-١٩١٩) - قارس٬ كاغيزمان ٩ نفر (٢٤-٧-١٩١٩) - ساري قاميش ٨٠٣ نفر (٧-١٩١٩) - ساري قاميش ٦٩٥ نفر (٧-١٩١٩) - دهات گوناگون ٢٬٥٠٢ نفر (٨-١٩١٨) - كاغيزمان ٤ نفر (٥-٧-١٩١٩)- زاروشات ٨٦ نفر (٦-١-١٩١٩) - تيكنيس٬ آغادوه ٥ نفر (١٩١٩) - پاسينلر ٢ نفر (١٩-٧-١٩١٩) - ناخجيوان ٤٬٠٠٠ نفر (١٩١٩) - قورودره ٨ نفر (٧-١٩١٩) - آقجاقالا ١٨٠ نفر (٤-٧-١٩١٩) - ساري قاميش ٩ نفر (١٩١٩) - ارزروم ١٥٣ نفر (١٥-٨-١٩١٩) - ارزروم ٤٢٦ نفر (١١-١٩١٩) - اونيه ١٢ نفر (٩-١٩١٩) - آللاهواكبر ٣ نفر (٩-١٩١٩) - ساري قاميش ٢ نفر (١٤-٩-١٩١٩) - ماراش ٢ نفر (١١-١١-١٩١٩) - آدانا ٤ نفر (٩-٧-١٩١٩) - اولوقيشلا ٧ نفر (١٦-١١-١٩١٩) - آدانا ٦ نفر (٤-١٢-١٩١٩) - آنتئپ ١ نفر (٢٢-١-١٩٢٠) - زاروشات ٢١٥٠ نفر (١-٢-١٩٢٠) - شوره گل ١٬٣٥٠ نفر (٢-٢-١٩٢٠) - چيلدير ١٠٠ نفر (١٠-٢-١٩٢٠) - پوزانتي ٤٠ نفر (٢٨-٢-١٩٢٠) - زاروشات ٤٠٠ نفر (٩-٣-١٩٢٠) - زاروشات ١٢٠ نفر (٩-٣-١٩٢٠) - ماراش ٤ نفر (٣-١٣٣٨) - كاغيزمان٧٢٠ نفر (١٦-٣-١٩٢٠) - شوره گل٬ زاروشات ٢٠٠٠ نفر (٢٢-٣-١٩٢٠) - گومرو ٥٠٠ نفر (٦-٤-١٩٢٠)- قارس ٢ نفر (٤-١٩٢٠) – قارس٬ ارزروم ٢٧ نفر (٥-١٩٢٠) - قارس ١٧٧٤ نفر (٥-٥-١٩٢٠) - قارس ١٠ نفر (٢٢-٥-١٩٢٠) – قارس٬ ارزروم ٤٠٨ نفر (٢-٧-١٩٢٠) – زنگي باسار ١٬٥٠٠ نفر (٢-٧-١٩٢٠) - ارزروم ٦٩ نفر (٢٧-٧-١٩٢٠) - اولتو ٦٥٠ نفر (٨-١٩٢٠) – قارس٬ ارزروم ١٨ نفر (٨-١٩٢٠) - بايبورت ١٬٣٨٧ نفر (١٥-١٠-١٩٢٠) - پاسينلر ٩٬٢٨٧ نفر (١٧-١٠-١٩٢٠) - تورتوم ٣٬٧٠٠ نفر (١٨-١٠-١٩٢٠) - ارزروم ٨٬٤٣٩ نفر (١٩-١٠-١٩٢٠) - گؤله ١٠٠ نفر (٢٠-١٠-١٩٢٠) – اطراف قارس ١٠٬٦٩٣ نفر (٢٦-١٠-١٩٢٠) – آش قالا ٨٨٩ نفر (٨؟-١٠-١٩٢٠) – زارجي شات ١٬٠٢٦ نفر (٢٩-١١-١٩٢٠) - كوسور ٦٩ نفر (١-١٢-١٩٢٠) - گؤله ٥٠٨ نفر (٣-١٢-١٩٢٠) - كوسور ١٢٢ نفر (٤-١٢-١٩٢٠) – قارس٬زيتون ٢٨ نفر (٤-١٢-١٩٢٠) – ساري قاميش ١٩٧٥ نفر (٤-١٢-١٩٢٠)- گؤله ١٩٤ نفر (٦-١٢-١٩٢٠) – قارس٬ ديگور ١٤٬٦٢٠ نفر (٧-١٢-١٩٢٠) – ساري قاميش ٥٬٣٣٧ نفر (١٤-١٢-١٩٢٠) - گؤله ٦٠٠ نفر (١٩٢٠) - قارس ٣٬٩٤٥ نفر (١٩٢٠) – هارامي وارتان ١٣٨ نفر (١٩٢٠) - ناخجيوان ٦٤٬٤٠٨ نفر (١٩٢٠) - ناخجيوان ٥٬٣٠٧ نفر (١٩٢٠) – اطراف قارس ٥٦١ نفر (١٩٢٠)- ايروان ١٩٢ نفر (١٩٢٠)- زني باسار ١٨ نفر (١٩٢١-٢)- قاراكيليسه ٦٬٠٠٠ نفر (١٩٢١)- پاسينلر ٥٣ نفر (١٩٢١)- ارزروم ١٬٢١٥ نفر (٢١-١١-١٩٢١)- ناخجيوان ١٢ نفر (١٩٢١)- بايبورت ٥٨٠ نفر (١٩٢١)- آرپاچاي ١٤٨ نفر (١٩٢١)
ليست قتل عامهاي انجام شده توسط ارمنيان در شرق توركيه كه تثبيت دقيق تعداد قربانيان آنها ممكن نشده استּ براى منابع به اين آدرس مراجعه كنيدּ
روان٬ اهالي ٢٥ روستا (١١-٢-١٩٠٦) - الشكيرت٬ تعداد نامعلوم (١٧-١٢-١٩١٤) - موش٬ اهالي ٢ روستا (١-١٩١٥) - العزيز٬ تعداد نامعلوم (١٩١٥) - شاتاك٬ اهالي ٩ روستا (٢-١٩١٥) - هيزان٬ تعداد نامعلوم (١٩١٥) - بيتليس٬ اهالي ١ روستا (٩-٥-١٩١٥) - بيتليس٬ تعداد نامعلوم (٩-٥-١٩١٥) - ترابزون٬ تعداد نامعلوم (١١-٥-١٩١٥) - وان٬ تعداد نامعلوم (٥-١٩١٥) - بيتليس٬ ١٠٠ خانوار (٦-١٩١٥) - ماچكا٬ تعداد نامعلوم (١٠-٦-١٩١٥) - وان٬ ١٨٠ خانوار (١١-٦-١٩١٥) - گواش٬ تعداد نامعلوم (٨-١٩١٥) - موش٬ تعداد نامعلوم (١٢-١٩١٥) - ترجان٬ اهالي ٣٠ روستا (٥-١٩١٦) - وان٬ تعداد نامعلوم (٢٢-٥-١٩١٦) - وان٬ تعداد نامعلوم (٢٣-٥-١٩١٦) - هينيس٬ تعداد نامعلوم (٢٣-٥-١٩١٦) - دياربكر٬ اهالي ٥٥ روستا (٣-٦-١٩١٦) - بيتليس٬ تعداد نامعلوم (١١-٦-١٩١٦) - وان٬ تعداد نامعلوم (١١-٦-١٩١٦) – باش قالا٬ تعداد نامعلوم (١١-٦-١٩١٦) - تكمن٬ تعداد نامعلوم (١٩١٨) - آرداهان٬ تعداد نامعلوم (٢٥-١-١٩١٩) - قارس٬ چند چادر (١٩١٩) - ايگدير٬ صدها تن (٢-١٩١٩) – اطراف قارس٬ اهالي ٨٥ خانوار (٣-١٩١٩) – ساري قاميش٬ اهالي ١ روستا (٣-١٩١٩) - گولانتاب٬ اهالي ٢ روستا (٨-٧-١٩١٩) – بؤيوك ودي٬ تعداد نامعلوم (١٦-٧-١٩١٩) - گومرو٬ تعداد نامعلوم (٢٥-٧-١٩١٩) - قارس٬ ١ خانوار (١٢-٧-١٩١٩) - آرتوين٬ اهالي چندين روستا (٧-١٩١٩) - قارس٬ ٢ خانوار (١٢-٧-١٩١٩) - بايزيد٬ تعدادي (٧-١٩١٩) - ناخجيوان٬ اهالي ٣ روستا (١٢-٨-١٩١٩) – ساري قاميش٬ تعداد زيادي (١٩١٩) – ساري قاميش٬ اهالي ١ روستا (١٩١٩) – ساري قاميش٬ تعداد نامعلوم (١٩١٩) - قارس٬ تعداد نامعلوم (٨-١٩١٩) - قارس٬ همه مردان (١٢-٨-١٩١٩) - قارس٬ همه اهالي (١٢-٨-١٩١٩) - ارزروم٬ ٣٠ خانوار (١٥-٨-١٩١٩) - كاغيزمان٬ تعداد نامعلوم (٨-١٩١٩)– ساري قاميش٬ همه اهالي (٣١-٨-١٩١٩) - كاغيزمان٬ تعداد نامعلوم (٣١-٨-١٩١٩) - قارااورقان٬ تعداد نامعلوم (٩-١٩١٩) - ساري قاميش٬ تعداد نامعلوم (١٤-٩-١٩١٩) - قارس٬ تعداد نامعلوم (٣-١٩٢٠) – اطراف قارس٬ تعداد نامعلوم (١٩٢٠) - كوزان٬ تعداد بسياري (٣-٣-١٩٢٠) – شوره گل٬ تعداد نامعلوم (١٩٢٠) - زاروشات٬ تعداد نامعلوم (٩-٣-١٩٢٠) - كاغيزمان٬ تعداد نامعلوم (١٦-٣-١٩٢٠) – اطراف قارس٬ تعداد نامعلوم (٢٤-٥-١٩٢٠) – اطراف قارس٬ همه اهالي (٢٤-٥-١٩٢٠) – اولتو٬گؤله٬ همه مردان (٢٧-٧-١٩٢٠) – ايروان٬ قارس٬ تعداد نامعلوم (١١-١٩٢٠)- قارس٬ همه مردان (١٨-٨-١٩٢٢)

Sunday, October 25, 2009

Varlığımız Urmu
Nə tək Azərbaycan bəlkə Qafqaz ölkələrinə üzük qaşi olan Urmu, nə Xoşbəxtik ki bizim varlığımızdır. Cənnət sayılan, odlar qaynağı, dənizlər yatağı, altun Torpağı, mərd igidlərlə binası qoyulan Urmu, əyər bu gün tamahkarın ağzını sulandırır, həmin bu varlıq özündəndir. Belə varlığı bəsləmək, ona layiq olan Dillərdə saxlamaq, tam Azərbaycan Türklərinin borclarıdır buna Görə ki onlar Urmu-nun doğru sahib və malikləridirlər. İmperialisti oyunlara dayanan urmu bu gün çeşidli yollarla hədələnir və zəiflətməsinə çox vasitələr sınanır. Ancaq qarşıda xor baxan düşmənlərin hərbə-zorbalarına baxmayaraq, Urmu Azərbaycanın Göz bəbəyi kimin dayanır – saxlanır və saxlanacaqdır. Bu varlığımızı bir az tanımaq üçün bir neçə bilgi:
Batı Azərbaycan Adlanan Urmu şəhəri 43/660 km²  genişliyidir. Urmu minlər sənə öncə Çiçes! və ya Tites! Adlanırmış. Xəzər dənizindən bir parça olan Urmu Gölü bu gün Səhənd- Zagros - Savalan- Ağrı dağ və Qafqaz kimi dağların Anası sayılır. Saysız  Bulaqlar, Çaylar, çəmənliklər bu ölkədə yaranmışdır. Bu gün 2496660 sayı da əhaliyə malik olan bu əyalətin Adlım şəhərləri ibarət olur:
Sulduz(Nəğədə), suyuqbulaq(Mahabad), Üşnü(Oşnaviyə), Sarıdəşt(Sərdəşt), Xana(Piranşəhr), bukan, Qoşaçay(Miyanduab), TikanTəpə(Tikab), Sayınqala(Şahindej), Xoy, Salmas, Makı(Maku) və  Çaldıran.
Urmu Gölü 4810 km² genişliyi və 130-140 KM boyu və 40-15 KM Eni və 5-6 metrdə dərinliyi vardır. Urmu Gölü Adalarının genişliyi bütövlükdə 334 km² dir. Bu Gölün Suyu Duz baxımından ölü Dəniz(Lut Gölü-بحرالمیت) sonra dayanır və onda yaşayan təkcə həyat Artemia dır. Urmu gölündən sonra bu əyalətdə birdə Mərmişov Dənizi vardır. Bu dəniz 5 hektar genişliyi və qızıl Balıqlarının yaşam yeridir. Mərmişov Urmu-dan 45 KM batı səmtinə yerləşir. Urmu-nun qəmişlikləri 5075 km² olaraq 160 sayı da çeşidli quşların yuvası hesab olur. Adlım və Tanınmış qəmişliklərdən bir neçəsi:
Şeytan abad, Yadigarlı, Cuyut Abad, Babəlı, kanli, qara Göl, yuyul Abad, qara quş, qara bulaq, yarım qiyə, sarı su, Ağ ziyarət, Həsənli, Daş tərgə, qəpi qazan, Birgə, Ağ göl, Eşq Abad və Şor göl.
Urmu gölünə Axan çayların bir neçəsi:
Çığatıçay, Çimən çay, Qoşaçay, suyuq bulaq çayı, BaranDuz çayı, zola çayı, Araz Çayı, Zab və Qiydar Çayları. Habelə Gödar Çayı, Nazlı Çay, rozə Çay, Şəhər Çayı, Xrxra Çayı, Gətor Çayı, Zəngimar, Bala Zab... Çaları. Bu Çaylarından axımından Gözəl-Gözəl Şəlalələr yaranmışdır. Onlardan bir neçəsi:
Şəlməş Şəlaləsi,  sulu Şəlalə(suluk), sulə tokəl Şəlaləsi, qalacıq Şəlaləsi. Ancaq isti və mineral sulardan da bu ölkədə nəsibsiz qalmamışdır. Onlardan bir neçəsi:
Zindan(suyu, sirov suyu, yetdi Göz(yetmiş Göz), baş Kənd suyu, isti su(quşçu suyu)).
Bu çaylar dağlar köküsündə çoxlu Köyüllər da yaranmışdır. Onların bir neçəsi:
Fərhad Köyülü, taxt qala, ğar Dağı, Kəhriz, Daniel, zindan Köyülü, baba Həsən, Qeyb Abad, kərftu və Ən önəmlisi olan Səholan Köyülüdır ki Gözəllikdə doğrusu misalsız bir Köyüldır. Urmu-nun saysız qurulan yerləri vardır və bu yerlərdə olan bitkilər və heyvanların doğru saysız bu günədək heç kimsəyə bəlli olmayıb. Bu qurulan yerlərin bir neçəsi:
Urmu Gölünün çevrəsi, Mirakl, Ağkənd, kaki, ortaq Urmu Çevrəsi və habelə: Urmu-nun Bənd və Tutluqlar yeri, Mərmiçov Gölü, Qasimlov Dərəsi(şəhidlər dərəsi), xoşako(Ski və qış idmanlar yerı), nazlı yerləri, Kazim Xan daşı, Bari Liman Ciyi, Rəşəkən və Gölman Xana limanları, Üzümlüklər, firərq yaşıllığı, Zəlzələ çeşməsi, pəsəyi(Xoyda), Sezya gölü(Makida), suyuq Bulaq səddi, Səholan Köyülü və ...
Bunlardan əlavə Urmu və doğrusu bu gün batı Azərbaycan adlanan əyalət bir qədim və çox əski ilaygünə(Tarixə) malik olaraq onda olan ilaygün(tarix) əsərlərdə saya gəlməz. Təəssüflə belə dəyərli əsərlər bir gün Saymamazlıqdan buraxılmışdır, bu gün digər iddiaçılara, iddia ağacı olaraq hər gün bir bina və hər gün bir əsərə bir yeni sahib tapılır? Bir eylə ki Urmulu-lar(kaş o buraxılan Günlər olaydı!) deyillər və bu yoldan yetişməmiş Xanlıq iddiası edənlər huyox qalırlar! Hər halda ilaygün(tarix) öz Anasını yaxşı tanır, bir neçə bina və Əsərlərin adını oxuyaq:
Urmu-nun minarə cameı, Urmu-nun Mərkəz cameı(Əski bazarda olan Camə- öncə Atəşkədə varmış), Başraoğlu(imamzadə) Bərkşlı binası, Mətləb xan cameı(Xoyda), Üç Günbəz binası(Urmuda 6-ci Əsirdən qalan), həsənli Diki(6000 il Doğuş ilindən qalan əsər), Həftə van kənisəsi(Asurilərın), Mefancoq diki, qarnı yarı Köyülü, Başraoğlu(imamzadə) Bəhlol, Pir Əhməd Kənd mirzalığı, Dambar şəhərinin əsərləri, Araz ilk səddi, Deh mir Təpə yaylağı, Zəngmar çayı, Zər Zər kənisəsi, makı bələdiyyə binası, qırmızılıq dərəsi, tomlüs Məzarı, Şeyx Məruf çeşməsi, qalat qaqh qalası, Fəxri gah qalası, sarı qolu xan qalası, ləcə hamamı, Mirza Rəsul hamamı, Sətar Xan körpüsü, Şairlər məzarı, Budaq Sultan məzarı, Əndər qaş şəhər binası, əkə Tağı, baruq hamamı, Fəxri Gah Köyülü, qara kənisə, bağçacıq binası(makı Qacarlardan qalan), kolah fərəngi binası(makı Qacarlardan qalan), Təxti Süləyman(tikan təpədə və YUNESKO da qeyd olan əsər İran adına), Zindan binası(Tikan təpə), seyd Sədr Eddin Məqbərəsi(Çaldıran Şah İsmayıl Dövrəsindən qalan), Şəms Təbriz Minarəsi(Xoy Səfəvilər Dövrəsindən qalan), Xan təxti Daş qazmaqları(Salmas islamdan öncə), nənə Məryəm kənisəsi(öncə Atəşkədə varmış), Bəstam qalası(QaraZiadin 7-ci əsr), Esmaı Ağa qalası, Kazim Xan daşı(350 metr ucalıqda olan daş qala), Bərdok Qalası, göyərçin Qala,  dəm-dəm qalası, Ravoz qalası(Makı 3000 il Doğuş ilindən öncə), Urmu Bazarı, Hamamları və Camelərı, Xoy bazarı(Şah Təhmasib Dövrəsindən), Daş Darvazası(Xoy), Xatın körpüsü(1170 Köçsəl-Aysal ili), beş Göz körpüsü(makı 10-ci əsr), qotur körpüsü, Suyuq bulaq Cameı, Sərdar Cameı, Urmu Bələdiyyə binası(1310 da Almaniyalılar bina Etmiş), ...
Bu məlumatlar Azərbaycanın min güşə sindən bir Güşəsı olaraq Yəqin ki az-çoxu vardır. Ona görə də hörmətli çalışan dostlardan xahiş olunur qalan hissəsini yazıb və yaysınlar. Azərbaycanı doğru tanımaq və doğru tanıtmaq hər bir Azərbaycan Türklərinin sonsuz Borcudur.
ərəb əlifbasında qaynaq və Latıncə köçürən ümid urmuli