Friday, May 27, 2011

بنای سه گنبد(اوچ گونبه ز، سویونبه ز) شهر اورمیه

بنای سه گنبد(اوچ گونبه ز، سویونبه ز) اورمیه
 الف: شناخت بنا
1- موقعيت طبيعي
اين بناي تاريخي در گوشه جنوب شرقي شهر اورمو(اورمیه) قرار گرفته، در سالهاي قبل اطراف بنا خالي از سكونت بوده ولي در 30 سال اخير به علت توسعه شهر اين بناي قديمي در بين ساختمانهاي مسكوني محصور گرديده. به همين جهت فعلا اين مكان تاريخي تقريبا در مركز شهر واقع شده است.
2- موقعيت فعلي
بطوريكه گفته شد بناي سه گنبد در حال حاضر داخل شهر اورميه و در يكي از كوچه هاي منشعب از خيابان استاد برزگر قرار گرفته و به خاطر محصور نمودن حريم و جلوگيري از هر گونه صدمه وارد شدن به تزئينات آن اطراف محوطه سه گنبد با نرده هاي فلزي محصور گرديده.
3- تاريخچه بنا
برخي معتقد هستند كه اين بنا به جاي آتشكده اي  از دوره ساساني احداث گرديده ولي هيچگونه سند معتبر و يا نشانه اي دال بر صحت اين ادعا وجود ندارد مهمتر از همه پلان سه گنبد و فونداسيون آن نيز تشابهي با آتشكده هاي دوره ساساني نداشته ، صرفنظر از اظهارات متناقض مورخين مي توان اظهار نمود اين بنا مقبره ايست مربوط به دوره سلجوقي، در كتيبه سردر ورودي سه گنبد نيز تاريخ 580 ﻫ . ق كه به خط كوفي نوشته شده خوانده مي شود. بنابراين اثر مذكور مربوط به قرن ششم هجري بوده و با ساير مقبره هاي دوره هاي سلجوقي نيز مشابهت دارد.
4- مشخصات بنا
بناي تاريخي مقبره سه گنبد(اوچ گونبه ز) كه به شكل استوانه اي با دو نوع مصالح متفاوت احداث گرديده، قسمت تحتاني بنا تا ارتفاع حدود 60/3 متر از سنگهاي تراش خاكستري رنگ ساخته شده و از اين قسمت به بالا تمام مصالح بنا از آجرهاي چهارگوش مي باشد. بناي سه گنبد به صورت دو طبقه احداث گرديده، طبقه اول بنا سردابه خوانده مي شود كه به وسيله پوششي قوسدار از طبقه دوم مجزا مي شود. متأسفانه سقف دخمه كه به صورت گنبد كم خيزي بوده فروريخته ولي پاكارهاي آن هنوز باقيمانده است. اما سقف اصلي گنبد و ديوارهاي آن تماما سالم و بر جا مي باشند. طبقه دوم بنا كه مانند ساير مقابر دوره سلجوقي بر روي سردابه احداث شده به نام اطاق مقبره خوانده مي شود.
5- نوع بهره برداري و خصوصيات بارز بنا
با توجه به زمان ساختمان و مشابهت بنا با ساير مقابر دوره سلجوقي چنين به نظر مي رسد كه مقبره يا برج سه گنبد(اوچ گونبه ز) به احتمال زياد محل دفن يكي از بزرگان دوره سلجوقي مي باشد، كه نام آن برما پوشيده است. لزوما ياد آور مي گردد كه در سال 67 بررسي مجددي بر روي كتيبه اطراف سردر مقبره انجام گرفت و نام صاحب مقبره با عبارت سلاطين شيشقاط المظفري اطال الله بقائه خوانده شده كه احتمالا شخصيت مدفون در اين مكان مي باشد. فرم بنا و شباهت آن با برج علاالدين و رامين و مقابر ديگر زمان سلاجقه دليل گويائي براي اين موضوع است كه بناي سه گنبد يكي از مقابر آن دوره مي باشد.
6- عوامل تزئين شده و نوع آنها
به طوريكه ذكر شد بنا به فرم استوانه اي و ساده ساخته شده تنها قسمت اثر كه داراي تزئينات مي باشد ورودي اطاق مقبره است كه با يك قابسازي بسيار جالب و با نصب سنگهاي تراش ظريف در گچ موتيفها و كتيبه هاي اطراف سردر ورودي اطاق مقبره را آرايش داده اند و اين نوع قابسازي و كتيبه نويسي (نصب سنگهاي ريز در گچ) در نوع خود بي نظير است، قسمت داخلي بنا فاقد هر گونه تزئيني مي باشد.
7- نوع مالكيت بنا و مشخصات ثبت آن در رديف آثار تاريخي
اين اثر تاريخي مانند ساير بناهاي با ارزش ديگر توسط كارشناسان وزارت فرهنگ و آموزش عالي بررسي و به شماره 242 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.
8- اقدامات انجام شده در مورد حريم بنا با ذكر مشخصات
اين اثر تاريخي در جنوب شرقي شهرستان اورميه حد فاصل خيابان استاد برزگر و راهنمائي قرار گرفته حريم آن توسط وزارتخانه تعيين و طبق طرح نرده كشي و محصور شده به طوريكه از نقشه ضميمه مشاهده مي شود و حريم بنا به تبعيت از فرم سه گنبد(اوچ گونبه ز) به صورت مدور انتخاب و كل مساحت آن 1800 متر مربع مي باشد.
9- توضيح ضروري و اختصاصي بنا
با توجه به اقدامات تعميراتي كه تا كنون روي بنا انجام گرفته به منظور حفظ اين اثر با ارزش بايستي هر چه زودتر نسبت به تثبيت گچبريها و خطوط كوفي اطراف سردر ورودي بنا كه تنها قسمت مهم اثر مي باشد اقدام نمود.
ب: مدارك پيوست
1-عكسهاي بنا

 پلان سه گنبد اروميه
   مقياس 50 : 1
ج: اشاره به اقداماتي كه در دوره هاي گذشته روي بنا انجام شده است
1- توسعه و يا تعميرات و دخل و تصرف انجام شده مشهود تا قبل از سال 1346
غير از اندود پشت بام و تغيير ناودانها به علت استحكام بنا و سادگي ساختمان همچنين نوع عملكرد آن هيچگونه تغييري در هيئت كلي سه گنبد به عمل نيامده و اين اثر مورد دخل و تصرف قرار نگرفته است.
د: اظهار نظر رئيس دفتر فني در موارد زير
1- وضعيت ساختماني بنا از لحاظ پايداري و خطراتيكه موجوديت آن را تهديد مي كند
با توجه به اقداماتيكه در مورد پي بندي و محوطه سازي اطراف بنا به منظور تقويت اساسي اثر و دور نمودن آبهاي برف و باران از اطراف آن توسط دفنر فني به عمل آمده و مهمتر از همه سادگي و اسكلت بندي محكم ساختمان سه گنبد سبب شده كه اين بناي تاريخي در وضعيت بسيار مطلوبي باقيمانده، تنها مواردي كه در حال حاضر سه گنبد را تهديد مي كند اول نداشتن عايقكاري صحيح پشت بام مي باشد دوم جلوگيري از ريزش نقوش و كتيبه هاي اطراف ورودي اطاق مقبره مي باشد.
2- تعاريف توجيهي براي پيشنهاد مرمت بناي سه گنبد با اشاره به اولويت ها و ضرورت اقدام
به طوريكه گفته شد اين اثر تاريخي كه به صورت تكه بنا و اسكلت بندي محكمي ساخته شده به همين جهت نسبتا سالم باقيمانده، در سالهاي قبل دفتر فني در حد امكانات خود قسمتي از تعميرات ضروري آن را انجام داده از جمله ادامه خاكبرداري و محوطه سازي اطراف بنا كه مقدار زيادي از خاكبرداري آن در سال 56 انجام گرفته، بقيه عمليات آن بايستي در برنامه تعميرات سال 60 منظور شود.
خلاصه برنامه سال 60:
1- عايقكاري و آجر فرش پشت بام مقبره
2- اتمام خاكبرداري جهت هم سطح نمودن محوطه بنا و ه دايت آبهاي برف و باران به محل مناسب به مقدار 220 متر مكعب.
3- تثبيت گچبريهاي در حال ريزش اطراف سردر ورودي اطاق مقبره به به مرور زمان و به علت نفوذ آب برف و باران و ساير عوامل جوي موتيفها و كتيبه هاي كوفي با ارزش آن احتياج به مرمت دارد.
4- محوطه سازي اطراف ديوار محصور كننده بنا هماهنگ با پيرامون بنا به مساحت 120 متر مربع جمع كل اعتبار پيشنهادي جهت انجام عمليات مذكور حدود 600000 ريال برآورد و پيشنهاد مي گردد.

Wednesday, May 25, 2011

نقشه شهر اورمیه (اورمو - ارومیه) همراه با ریشه شناسی نام شهر اورمیه

نقشه مناطق چهارگانه شهر اورمیه
اورمو و اورميه
منابع فارسی و ارمنی ، آسوری نام شهر اورمو (اورميه) را به شكل "اروميه" و منابع تركي و آزربايجاني اين نام را در زبان فارسي به شكل "اورميه" و به زبان توركي مطابق با تلفظ مردم به شكل "اورمو" مي نويسند. گروه دوم معتقد به تركي بودن نام اورمو و در نتيجه اورميه و همريشگي احتمالي آن با اسامي شهرهايي مانند اور و اوروك (از تمدن سومري)، اورگنج (دو شهر در ازبكستان و تركمنستان) و اورومچي (در تركستان چين، بئش پاليق سابق) اند.
تئوري سومري نام اورميه: مدافعين اين تئوري، نام اورميه را به شكل "اور(و)+ مو" (URU+MU)و يا "اور(و)+مه" (URU+ME) تقطيع مي كنند.
١- "اوروURU " در زبان سومري كه از طرف عده اي زباني خويشاوند با زبان تركي و يا پروتوتورك در نظر گرفته مي شود، به معني شهر و آبادي است. نام دو عدد از مهمترين شهرهاي سومري "اور" (المقير فعلي در جنوب بغداد) و "اوروك" (ورقه فعلي) بوده و احتمال داده مي شود نام كشور عراق نيز يادگار كلمه اوروك سومري باشد. (اوروق و يا اوروغ در تركي به معني قبيله و يا گروه انساني خويشاوند و در تركي معاصر به شكل اويروق به معني تابعيت و شهروندي است).
٢- "موMU " در زبان سومري (معادل شامو در زبان آكادي) به معني بهشت و يا بخشي از آسمان-بهشتها و شايد به معني باران است. "مهME " نيز در اين زبان به معني معيارها و نرمهاي فرهنگي و يا پرچمها و نشانه هاي اين نرمها مي باشد. بنابراين "اوروموURUMU " به زبان سومري به معني "شهر بهشتي"، "شهر باران" و "اورومهURUME " به معني "شهر فرهنگ، شهر بافرهنگ" مي باشد. نام اورومو به معني شهري بهشتي با باور رايج در ادوار باستان مبني بر قرار داشتن باغ عدن در آزربايجان –تبريز همخواني تمام دارد.
تئوري اورال –آلتائيك نام اورميه: در زبانهاي مخلتف اورال-آلتائيك نامهاي جغرافي متعدد مشابه با نام اورميه وجود دارند. اين نامها را ميتوان به دو دسته جداگانه، يكي با معاني مكان و مقر و ديوار و ديگري با معاني زيبا و شاد و شوق و ... تقسيم كرد:
١- بن "اورUR " در زبان توركي باستان به معني مكان و مقر و... و "اٶرو-هٶروÖRÜ-HÖRÜ " به معني ديوار درهم تنيده است. ("اورUR " به سومري به معني انسان است). كلمات اورتا (وسط)، اوردو (قرارگاه خاقان و ارتش)، اورون (مقام، مكان)، اورناماق (جاي گرفتن)، اورلاتما (اسكان دادن)،... در زبان توركي و بنا به شماري از صاحبنظران كلمات يورد و يا يئر نيز از همين ريشه اند.
٢- در زبانهاي اورال-آلتائيك تركيبات متعددي وجود دارند كه يادآور نام اورميه اند. در همه اين نامها معاني شادي، زيبائي، ذوق و شوق و الهام بخشي مستتر است:
الف- در زبانهاي مونقولي كلمات اورماURMA ، اورامURAM ، اورمانURMAN ، اورماسURMAS ، اورمURM ، اوروما URUMUو .... به معاني روحيه، الهام، شوق و ذوق ميباشند. نام شهر اورومچي URUMÇİ ويا اورونچي URUNÇİاويغورستان (تركستان چين) نيز كلمه اي مونقولي (لهجه باستاني مربوط به دو هزار سال پيش) است. در اين تركيب اورو URU به معني زيبا و مچي MÇİ به معني مرغزار و كشتزار است.
ب- در زبانهاي اوراليك (فينو اوگوريك مخصوصا در زبان مجاري) اٶرٶم-اٶرٶل ÖRÖM-ÖRÖLبه معني شادي و نشاط است (زبانشناسان اين نامها را ماخوذ از زبان تركي دانسته اند).
ج- در توركي باستان، اورينÖRİN, ÜRİN ، اورون ÜRÜN و اورگونÜRGÜN همه به معني شاد و شاداب بودن.
بنابراين نظريه، نام اورميه كلمه اي اورال آلتائي به معني مكان زيبا و شادي بخش است.
تئوري تلفظ مردمي: عده اي نيز نام اورميه را ناشي از تلفظ توركي "روميه" و يا "رومي" ميشمارند. طبق اين نظر، از آنجائيكه صداي "ر" در اول كلمات اصيل توركي نمي آيد، براي رفع اين صدا از اول اين چنين كلمات وارده از زبانهاي خارجي، صداي "او" و يا "اي" به اول آنها (مانند ايره حيم به جاي رحيم و .....) افزوده مي شود. چنانچه واژه هاي "روم" و "روس" در توركي مردمي به شكل "اوروم" و "اوروس" تلفظ ميشوند. نام شهر "اورفا" در تركيه نيز طبق همين قاعده و از افزودن صداي "او" به اول نام قديمي اين شهر "روبا" حاصل شده است.
نتیجه:
نام دومين شهر آزربايجان اورمو-اورميه، چه از ريشه توركي- اورال آلتائيك اروم-اورون، چه از تلفظ توركي "روميه" و چه از ريشه سومري اورومو-اورومه گرفته شده باشد، شكل "اورميه" مانند خود اين شهر، داراي بار و هويت توركي است و شايسته است كه در زبان فارسي نيز به جاي فرم غيرتوركي اروميه بكار رود.
محقق: مهران باهارلو